T.B.M.M. Umur-ı Maârif Vekâleti Matbaa-i Âmire Müdüriyeti Müdürü'nün Mülga Maârif Nezâreti Muhasebat Dairesi Mümeyyizi Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 8 Mart 1339 tarihli ve 146 sayılı tayin hakkında mektup ve zarfı
Files
File Description SizeFormat 
TMSSDOC0128000.jpg1.05 MBJPEG
TMSSDOC0128001.jpg1.49 MBJPEG
Title
T.B.M.M. Umur-ı Maârif Vekâleti Matbaa-i Âmire Müdüriyeti Müdürü'nün Mülga Maârif Nezâreti Muhasebat Dairesi Mümeyyizi Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 8 Mart 1339 tarihli ve 146 sayılı tayin hakkında mektup ve zarfı
Creator
Matbaa-i Âmire Müdürü Mahmud Z.
Description
"T.B.M.M. Umur-ı Maârif Vekâleti Matbaa-i Amire Müdüriyeti Aded 146, Mülga Maârif Nezâreti Muhasebat Dairesi Mümeyyizi Şemseddin Beyefendi'ye, İzzetlû Efendim, Büyük Tedrisat Müdüriyeti'nden 7 Mart sene 1339 tarihiyle vürûd eden telgrafnamede bin yedi yüz kuruş maaşla Matbaa-i Amire'de ayniyat memurluğuna tayin buyurulduğunuz bildirilmiş olup bugünden itibaren vazife-i cedîdenize mübaşiretiniz ve bir de müddet-i [nizamisi dairesinde] alelusul kefalet muamelesini itmâm eylemeniz ve Vekâlet-i Celîle'ye li-ecli'l-iş'ar tercüme-i hal dosya numaranızı da makam-ı senaveriye i'tâ etmekliğiniz tebliğ olunur efendim. Fi 8 Mart sene 1339. Matbaa-i Amire Müdürü Mahmud Z." yazılı.
Issue Date
1923-03-08
Language
Ottoman Turkish
Subject
Location
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/193246
Collections
Type
Format
22,2-13,6 cm; 20,9-33,2 cm, Baskı, El yazısı - Print, Handwriting
Number of Scanned Documents
2
Identifier
TMSSDOC0128
Rights
Open Access
Accrual Method
Satın alma - Purchase

RIGHTS STATEMENT

SALT is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by SALT Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. SALT Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact SALT Research via salt.research@saltonline.org