Browsing by "Subject"
Appointment
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
1-20 / 29
 
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSBBDOC144.jpg.jpg
A.Y.Z.E. İdari Müşaviri Mehmet Ali Bağana'nın Tarım Bakanlığı'na gönderdiği dilekçeMehmet Ali Bağana-
TMSSDOC0096000.jpg.jpg
Budapeşte'deki Manfréd Weiss Demir Çelik Fabrikası'ndan Mimar Şemseddin'e gönderilen mektup ve zarfı-1916-06-16
AFMSBBDOC106.jpg.jpgEdirne Ziraat Mektebi Müdüriyeti'nin gönderdiği 21 Kanun-i Evvel 1338 tarihli mektup-1922-12-21
AFMSBBDOC11401.jpg.jpg
İktisat Vekaleti'nden Mehmet Ali Bağana'ya gönderilen Mehmet Ali Tayyar Bey'in Ziraat Fen Müşavirliği tayin edildiğine dair dilekçeler-1930-12-09; 1933-06-07
TMSSDOC0095000.jpg.jpg
İstanbul Maârif Müdürü H.'nin sicil ketebesinden Mustafa Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 14 Eylül 1325 tarihli ve 199 sayılı resmî yazı ve zarfıİstanbul Maârif Müdürü H.1909-09-27
TMSSDOC0242001.jpg.jpg
İstanbul Vilâyeti Muhasebe-i Hususiye Müdüriyeti'nden Vilâyet Hey'et-i Fenniyesi Mühendis ve Mimarı Şemseddin Bey'e gönderilen yazı--
AFMSBBDOC08501.jpg.jpg
M. Aksalur'un Mehmet Ali Bağana'ya gönderdiği mektuplar. M. Aksalur'un Mehmet Ali Bağana'ya gönderdiği günlük hayata ve Ziraat Vekâleti'ndeki işlerine dair mektup.M. Aksalur1947-03-22
TMSSDOC0643.jpg.jpgMaârif Nezâret-i Umûmiyesi Muhasebe Kalemi'nden (muhtemelen Mimar Şemseddin'e) gönderilen maaş tutarı hakkında yarım kalmış yazı--
TMSSDOC0103000.jpg.jpg
Maârif Nezâreti Celîlesi Muhasebe Kalemi hulefasından Kıraat Muallimi Şemseddin Bey'e gönderilen 2 Eylül 1326 tarihli tayin edildiğine dair mektup ve zarfı-1910-09-14; 1910-09-15
AFMSBBDOC160.jpg.jpgMehmed Ali Bağana'nın yurt dışındaki vazifesi ile ilgili olarak Tiney'in gönderdiği dilekçeMehmet Ali Tiney1960-06-28
AFMSBBDOC12601.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'nın Ankara Ziraat Mektebi müdüriyeti vazifesini kabulü ve devretmesi ile ilgili telgrafnameler-1940-06-23; 1941-05-28
AFMSBBDOC152.jpg.jpgMehmet Ali Bağana'nın Başkanlık makamına gönderdiği dilekçeMehmet Ali Bağana-
AFMSBBDOC08601.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'nın Tarım Bakanlığı'na gönderdiği 29 Nisan 1947 tarihli dilekçe. Mehmet Ali Bağana'nın Yüksek Ziraat Enstitüsü İdari Müşavirliği'ne gönderdiği 24.05.1947 tarihli yazı. Tarım Bakanlığı Zat İşleri Müdürlüğü'nün Yüksek Ziraat Enstitüsü İdari Müşavirliği'ne gönderdiği 27.05.1947 tarihli yazı. Mehmet Ali Bağana'nın Tarım Bakanlığı'na gönderdiği, Bakanlık kadrosuna naklini talep ettiği 18.12.1947 tarihli dilekçe.Mehmet Ali Bağana1947-04-29; 1947-12-18
AFMSBBDOC135.jpg.jpgMehmet Ali Bağana'nın tayini hakkında 12.07.1944 tarihli not-1944-07-12
AFMSBBDOC117.jpg.jpgMehmet Ali Bağana'ya gönderilen Ziraat Vekâleti Umum Müdürlüğü'nden Ziraat Vekili A. Baymer imzalı Mehmet Ali Bağana'nın tayini ile ilgili yazı-1935-03-30
AFMSBBDOC156.jpg.jpgMehmet Ali Tiney'in, M.İ.İ.T. Genel Sekreterliği'ne gönderdiği dilekçeMehmet Ali Tiney1959-10-30
TMSSDOC0141000.jpg.jpg
Mustafa Şemsettin Şeniz'e tayin, görevlendirme ve emeklilik maaşıyla ilgili gönderilen mektuplar ve zarflarMünakalat Vekâleti Zat İşleri Sicil Şefi R. Erol; İstanbul Valisi; İstanbul Belediye Reisi1940-06-14; 1941-04-18
TMSSRE013001.jpg.jpg
Mustafa Şemsettin Şeniz'in 29 Teşrin-i Evvel 1339 tarihli sicil kayıt defteri - Register of Mustafa Şemsettin Şeniz's personal record, dated October 29, 1923-1923-10-29
AFMSBBDOC157.jpg.jpgParis Türk Heyeti Başdelegesi Mehmet Ali Tiney'in, Mehmet Ali Bağana'nın yevmiyeleri, yurtdışındaki vazifesi ve Paris Türk Heyeti'nde bir kadroya tayin edilmesi ile ilgili olarak M.İ.İ.T'e gönderdiği yazıMehmet Ali Tiney1959-12-15
TMSSDOC0128000.jpg.jpg
T.B.M.M. Umur-ı Maârif Vekâleti Matbaa-i Âmire Müdüriyeti Müdürü'nün Mülga Maârif Nezâreti Muhasebat Dairesi Mümeyyizi Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 8 Mart 1339 tarihli ve 146 sayılı tayin hakkında mektup ve zarfıMatbaa-i Âmire Müdürü Mahmud Z.1923-03-08
1-20 / 29