1-10 / 611
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVF00543.jpg.jpgPaint Store 'Beautiful Arts' Kon. A.Aligizaki/ Chania/Crete-1911-03-31
ACCEVDIV00068.jpg.jpgBazı mevadın görüşülmesi için saat 8.30'da meclise teşrif olunmasına dair reisin davet yazısı.-1915-02-08
ACCEVE00040.jpg.jpgHanya Leyli İslam Mektebi talebesinden Kara Mustafa Oğlu Mehmed Ali Efendi'nin ailesinin fakir olmasından dolayı tedris ücretini ödemeye kudreti olmadığına dair tahrirat. [12 Temmuz 1327]-1911-07-25
ACCEVFM00224.jpg.jpg
İsmail Ağa ibn Mehmed Miryolaki ile Hamide binti Ömer Mehmed Alaki'nin nikah akdi. [6 Şaban 1328]-1910-08-13
ACCEVO00952.jpg.jpg
Müteveffiye Nevada Emetullah binti Ahmed Seraçaki'nin eytamından Ahmed Bin Şerif Cezairlaki için toplanan akraba meclisinin yetim 21 yaşında olduğundan taht-ı vesayetten tahliye edilmesi ve bunu Hanya Eytam Dairesi’nin müttefiken kabul etmesi.-1914-01-06; 1914-01-22
ACCEVP00768001.jpg.jpg
Müteveffa Kefalyanaki Hüseyin Nazım Efendi'nin Yetimleri için teşekkül eden akraba meclisinin yetimlere verilecek mallar hakkındaki kararı.-1914-01-22
ACCEVO00596.jpg.jpg
Kübra binti Halil Sebzeraki Hanım’ın yetimleri için teşekkül eden akraba meclisinde yetimlere dayıları Sebzeraki Mustafa ibn Halil'in vasi tayin edilmesi ve yetimlere annelerinden miras kalan malların satılmaları için vasilerine mezuniyet verilmesi kararı.-1913-06-13
ACCEVF00737.jpg.jpg
Hanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Sandığına 29 Eylül-5 Kanun-ı Evvel 1911 tarihleri arasında teslim olunan mebaliğe mahsus makbuz ilm-i haberi-1911-09-29; 1911-12-05
ACCEVP00854.jpg.jpg
Konakçı Ali Paşa Cami-i Şerifi imametinden istifa eden İmam Alizaki Ali Şerif Efendi'nin yerine Levraki İbrahim ibn Ahmed Efendi'nin nasb ve tayinine dair alınan karar ve bu konuda evraki İbrahim ibn Ahmed Efendi'nin istidası-1918-08-13; 1918-08-20
ACCEVPR00386.jpg.jpg
Chania Muslim Elders' Council consisted by President Ali Taki (?)Bey İsiskozade and members Sakir Bey Koumzade, Ivraim Zekri Efedi Avdoulazade and Hasan Tevfem Emendi Argirzade (?). In order to end dispute with Evkaf and Haji Salah Efedizade Mehmed Hara Efendi.-1919-09-10
1-10 / 611

Discover

Issue Date