1-20 / 185
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVP00178.jpg.jpg
Maarif-i İslamiye namına olarak Antoni Aleksandraki'den istikraz kılınmış ve takriben 500 Napolyona ulaşan mebaliğin tesviyesi ve muallimlerin maaşlarının ödenmesi için 600 adet Fransız altınının istikrazına mezuniyet verilmesi hususunda yazı. [14 Ağustos 1316]-1900-08-27
ACNEVP00165.jpg.jpg1301 senesi Eylül dönemine ait 1 aylık maaşı olan 200 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Bevvap Hüseyin mühürlü pusula. [17 Kanun-i Evvel 1301]-1885-12-29
ACNEVP00156.jpg.jpg1299 senesi Kanun-i Evvel ayı maaşı olan 150 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Zükur Rüşdiye Mektebi Bevvabı Hüseyin imzalı senet. [31 Kanun-i Evvel 1299]-1884-01-12
ACNEVP00141.jpg.jpg1309 senesi Eylülü ibtidasından nihayetine kadar istihkakı olan 77 kuruşu aldığına dair Seyyar Memuru Musa imzalı pusula. [30 Eylül 1309]-1893-10-12
ACNEVP00137.jpg.jpg1306 senesi Haziran ayı 1 aylık maaşı olan 100 kuruşu Maarif Sandığı'ndan alındığına dair pusula. [1 Teşrin-i Evvel 1304]-1888-10-13
ACNEVP00132.jpg.jpg1306 senesi Ağustos-Eylül dönemine ait 2 aylık maaşı olan 1000 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Altıncı Sene Muallimi Mehmed imzalı senet. [24 Mart 1307]-1891-04-05
ACNEVP00119.jpg.jpgMaarif Sandığındaki matlubatının tediyesini talep eden sabık Maarif Müfettişi Mehmed Celaleddin imzalı istida. [1 Teşrin-i Evvel 1312]-1896-10-13
ACNEVP00104.jpg.jpg1306 senesi Nisan ayına ait 1 ay zarfında istihkakı olan 40 kuruşu Maarif Mal Sandığı'ndan aldığına dair Muavine imzalı senet.-1890-09-11
ACNEVP00103.jpg.jpg1306 senesi Nisan ayına ait 1 ay zarfında istihkakı olan 50 kuruşu Maarif Mal Sandığı'ndan aldığına dair Muavine Saliha imzalı senet. [30 Ağustos 1306]-1890-09-11
ACNEVP00102.jpg.jpg
Kanun-i Sani ayında memurların maaşatına mahsuben verilen miktarları gösteren defter.-1909-01
ACNEVP00086.jpg.jpg
Serseri gezen çocuklar için Evkaf ve Eytam Meclisi kararı ile tayin olunan Mülazım Mehmed Ağa ile Kolcaki Derviş Ağa'nın bundan böyle işleri kalmadığı ve onlara sarf olunan maaşın beyhude olduğuna dair karar. [22 Kanun-i Evvel 1306]-1891-01-03
ACNEVP00082.jpg.jpg1311 senesi Teşrin-i Evvel ayına ait 1 aylık maaşı olan 150 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair ikinci sene muallimlerinden Derodaki Hacı Mehmed imzalı senet. [16 Haziran 1312]-1896-06-28
ACNEVP00080.jpg.jpgKanun-i Evvel 1309 dönemine ait maaşı olan 150 kuruşu Vilayet İslam Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Vilayet Maarif Meclisi Katibi imzalı makbuz. [Kanun-i Evvel 13099-1893-12
ACNEVP00077.jpg.jpg21 kuruş 25 paranın Maarif Sandığı'ndan alındığına dair Sıbyan Bevvabı Hasan bin Mehmed imzalı senet. [29 Şubat 1299]-1884-03-12
ACNEVP00062.jpg.jpg1299 senesi Kanun-i Sani ayına ait 1 aylık maaşı olan 150 kuruşu Maarif Mal Sandığı'ndan aldığına dair senet. [2 Şubat 1299]-1884-02-14
ACNEVP00053.jpg.jpgVaki olan şikayet üzerine uhdelerine mevdu vazifelerini tamamıyla ifa etmeleri hususunda rehavet göstermemelerine dair yazı.--
ACNEVP00045.jpg.jpg1299 senesi Kanun-i Sani ayı maaşı olan 500 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Lisan-ı Rum Muallimi Antonizi imzalı senet. [9 Şubat 1299]-1884-02-14
ACNEVP00037.jpg.jpgMüdür Mihri Paşa 90, Sıtkı Efendi 110, Ahmed Kami Efendi 90, Hasan Efendi 90, Tevfik Bey 140, Nazım Bey 100, Mehmed Efendi 100 ve Ahmed Besim Efendi'nin 120 kuruş maaş aldığını gösteren pusula.--
ACNEVP00168.jpg.jpg1301 senesi Teşrin-i Evvel dönemine ait 1 aylık maaşı olan 200 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Bevvap ve Tahsildar Muharrem mühürlü pusula. [Kanun-i Evvel 1301]-1885-12; 1886
ACNEVP00163.jpg.jpg1301 senesi Temmuz dönemine ait 1 aylık İstihkakı olan 200 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Mekteb-i İbtidaiye Muallimi Ali Haydar mühürlü pusula. [17 Kanun-i Evvel 1301]-1885-12-29
1-20 / 185
Discover
Issue Date
Browse