1-20 / 62
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
ACNEVS00050.jpg.jpg
Mustafa Naili Efendi'nin metrukatına ait olup verese beyninde takdim edilmesi iktiza eden miktarı gösteren defter.--
ACNEVS00048.jpg.jpgVefat eden eşi Mustafa'nın mirası mallarının satılmasına karar veren diğer mirasçıların üçü kız beş çocuğu bulunduğundan mağdur oalacağına dair Pasasoyano Kariyesi sakinlerinden Latifopola Şemsa imzalı istida [3 Eylül 1310]-1894-09-15
ACNEVS00004.jpg.jpg
1290 senesinde Tenekecioğlu müteveffa Salim Ağa’nın miras bıraktığı mülklerin iltizam bedellerini gösteren hesap defteri.-1875
ACNEVS00061.jpg.jpg
Yorgi ibn Yuanna Papazo Manolaki'nin evlatlarının terekesi. [27 Eylül 1306]-1890-10-09
ACNEVS00055.jpg.jpgMihail Aritakis died without leaving any heirs and therefore his shop had been attached by the evkaf and sold through auction to the brother of the late Emm. Aritaki for 2000 gr.-1861
ACNEVS00042000.jpg.jpg
Emin Ağa'nın terekesini ve Emin Ağa'nın medyun olduğu miktarı gösteren pusulalar. [1310-1313]-1894; 1897
ACNEVS00027.jpg.jpg
Vefat edenlerin metrukatı arasında tahsili münteni olan veraset defterlerinde mukayyet bulunan resmi senetler mevcut olmadığından tahsilatların mümkün olmadığından verasetlerin resmi senetlerle yapılmasına dair alınan karar. [9 Mayıs 1299]-1883-05-21
ACNEVS00023.jpg.jpg
Said Bey Halazaraki mirasçılarının hesabını gösteren defter. [28 Teşrin-i Sani 1329]-1913-12-11
ACNEVS00005.jpg.jpgEytam-ı Eyyam Müdürlüğü’ne gönderilen Saadet Hanım’ın varisleri hakkında bilgi içeren tezkere. [1 Nisan 1331]-1915-04-14
ACNEVS00054.jpg.jpg
Muhtelif tereke hesaplarını göstereni belge.--
ACNEVS00046.jpg.jpgLahinezona Atrozi Fatma'nın terekesinden bakayadaki hesabı [1 Şubat 1316]-1901-02-14
ACNEVS00036.jpg.jpg
Salih Beraki ve eşi Şerife Hanım'ın terekesini gösteren belge.--
ACNEVS00030.jpg.jpg
Fevt Mihail Varzaki evlatları Kostandi ve Yorgi ile Fevt Manoli Varzaki, Yanni ve Yorgi ve 4 nefer sagir evlatlarının hisseleri hakkında pusula.--
ACNEVS00060.jpg.jpg
Bir mirasa ait nakid hükmünde kabul eyledikleri kimselerin zimmetlerinde olan ba senet matlubları gösteren defter--
ACNEVS00051.jpg.jpgHüseyin Ömer Dayızaki eytamı dosyası.--
ACNEVS00040001.jpg.jpg
2 Teşrin-i Sani 1335 tarihinde vefat eden Müderris ve Nazır Hacı Hasan Efendi'nin muhasebesi [Teşrin-i Evvel 1335]-1919-10
ACNEVS00008.jpg.jpgVefat eden Halime binti Yusuf Toçaki Hanım’ın mirasçısının kızı Zeynep olduğuna dair tezkere. [7 Mayıs 1321]-1905-03-20
ACNEVS00006.jpg.jpgMehmed Velevnaki’nin terekesi. [23 Teşrin-i Evvel 1317]-1901-11-05
ACNEVS00015.jpg.jpg
Afloku Süleymanın kerimesi Reşide'nin zevci Gaib Yüzbaşı Resul'un muhasebesi ve miras ve intikallere ait çeşitli hukuki meseleler hakkında fetvaları ihtiva eden müsvedde. [24 Kanun-i Sani 1309-15 Kanun-i Sani 1316]-1894-02-05; 1901-01-28
ACNEVS00041.jpg.jpg
Rahçe Kariyesi ahalisindenken vefat eden Kerim Ağa ibn Mehmed Ağa'nın Veraseti eşi, oğlu ve kızlarına kaldığı ve bunlardan başka varisi olmadığına dair ilm-i haber.-1921-10-15
1-20 / 62
Keşfet
Tür
Araştır