11-20 / 60
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVP00291.jpg.jpg1313 senesi Teşrin-i Sani - Kanun-i Evvel dönemine ait maaşı olan 600 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair senet. [25 Haziran 1314]-1898-07-07
ACREVP00381.jpg.jpg1309 senesi Eylül-Teşrin-i Evvel dönemine ait 2 aylık vazifeleri karşılığı olan 1172 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldıklarına dair Valide Sultan Cami-i Şerifi Mürtezikası'nın seneti. [1 Teşrin-i Sani 1309]-1893-11-13
ACREVP00275.jpg.jpgKara Musa Paşa Cami-i Şerifi İmam ve Hatibi Mehmed Ali Efendi'nin Mart-Nisan 1313 dönemi maaşı olan 400 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair makbuz. [18 Nisan 1314]-1898-04-30
ACREVP00356.jpg.jpg1309 senesi Teşrin-i Evvel maaşı olan 75 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Evkaf Katibi (?.. )Zaki Ali imzalı senet [1 Teşrin-i Sani 1309].-1893-11-13
ACREVP00305.jpg.jpgTeşrin-i Sani 1309'a ait maaşı olan 450 kuruşun Resmo Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair pusula. [2 Teşrin-i Sani 1309]-1893-11-14
ACREVP00385.jpg.jpgKanun-i Sani 1309 maaşlarını aldıklarına dair Valide Sultan Orta Kapı Cami Mürtezikası İmam ve Hatib Vekili Hacı Ali, Devirhan Şeyh Abdülrezzak Efendi, Müezzini Evvel Salih Efendi, Müezzini Sani Mustafa Efendi, Kayyum ve Ferraş Mustafa Efendi imzalı senet. [1 Şubat 1309]-1894-02-13
ACREVP00393.jpg.jpg
Resmo Evkaf Dairesinde görevli memurların 1311 senesi Teşrin-i Evvel-Şubat dönemine ait maaşlarından takaüd ve ma'zuliyet aidatının Meclis-i Evkaf Azası'ndan Hasan Bey yeddiyle varid-i sandık olduğuna dair Merkez Vilayet Evkaf Muhasebecisi'nin yazısı-1896-02-25
ACREVP00282.jpg.jpgResmo Evkaf Muhasebeciliği'ne tayin olunan Ali Yazıcızade Salih Zühtü Bey memuriyetini ifa edeceğine ve evkaf varidatı ile diğer vergilerden zimmetine para geçirmeyeceğine dair şahitler huzurunda imzalamış olduğu kefaletname. [5 Cemaziyelevvel 1310]-1892-11-25
ACREVP00313.jpg.jpg1313 senesi Teşrin-i Evvel-Teşrin-i Sani dönemine ait 2 aylık istihkakı olan 400 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Evkaf Meclisi Mübaşiri imzalı pusula. [30 1314]-1898
ACREVP00398.jpg.jpg
Resmo Evkaf Dairesi Memurlarının 1310 senesi Eylül maaşlarından takaüd ve ma'zuliyet aidatı olarak 319 kuruşun Mutemedi Hasan Efendi marufetiyle teslim-i Sandık olduğuna dair Vilayet Evkaf Muhasebecisi'nin yazısı. [29 Teşrin-i Evvel 1310]-1894-11-10
11-20 / 60

Discover