1-10 / 478
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
ACREVP00265.jpg.jpgHakkı Babazade’nin Veliyüddin Paşa Cami-i Şerifi Postnişinliği'ne ve Selami Babazade İbrahim Naim Efendi'nin merhum Osman Haşim Paşa Hazretleri'nin bina eylediği Nakşibendi Tekkesi'nin Şeyhliği'ne tayin edildiklerine dair Resmo Müftüsü ve Naib Vekili'nin beyanı.-1924-03-26
ACREVP00264.jpg.jpgVeliüddin Paşa Camii’nin boş olan kayyumluk vazifesine Hasan Efendi'nin tayinine dair karar. [7 Haziran 1337]-1921-06-07
ACREVP00277.jpg.jpgUlum-ı Aliye ve Ulum-ı Aliyye'den icazetli darül mualimin rüşdiye mezunlarından olup 1287 Yılında Maarif Nezaretince Resmo Mekteb-i Rüşdiyesi Muallim-i Evvelliği'ne tayin olunan Ahmed Sabri Efendi'nin müdürlük vazifesine de tayin olunması kararı.-1900-05-16
ACREVP00273.jpg.jpgGazi Hüseyin Paşa Camii Devirhanı Hacı Mustafa Efendi'nin aylık olarak Evkaf Sandığı'ndan aldığı 50 kuruşa mukabil bu defa 477 kuruş 25 parayı Resmo Mal Sandığı'ndan ahz etmiş olduğu hakkında Resmo Evkaf Reisi Ali Akif imzalı tahrirat. [22 Mart 1314]-1898-06-03
ACREVP00335.jpg.jpg1321 senesi Haziran-Teşrin-i Sani dönemine ait 6 ay zarfında Valide Sultan Cami-i Şerifi'ndeki ferraşlık vazifesine karşılık olarak 43 drahmi 20 leptanın Resmo Müessesatt-ı Diniye Sandığı'ndan alındığına dair pusula. [2 Kanun-i Evvel 1321]-1905-12-15
ACREVP00311.jpg.jpg
1331 senesi Nisanı'nda Yakub Bey Cami-i Şerifi'ndeki vazifesinden olarak kesb-i istihkak ettiği 10 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair adı geçen camii müezzin ve kayyumu Ali mühürlü pusula. [ 6 Mayıs 1331]-1915-05-19
ACREVP00349001.jpg.jpg
1325 senesi Eylül ayında kesb-i istihkak ettiği 20 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Müezzin ve Kayyum İbrahimaki Mustafa imzalı pusula. [30 Eylül 1325]-1909-10-01; 1909-10-13
ACREVP00315001.jpg.jpg
Sultan İbrahim Camii'nin Müezzin ve Kayyumu İbrahimaki Mustafa Efendi'nin 1325 Teşrin-i Sani ayı maaşı olan 20 frangı Resmo Müessesatı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair pusula. [30 Teşrin-i Sani 1325]-1909-12-13
ACREVP00304.jpg.jpgEytam Sandığı'ndan alacağı olan maaşının % 70'i olan 751 kuruşu aldığına dair Mülga Eytam Dairesi Baş Katip Muavini imzalı pusula. [14 Teşrin-i Evvel 1318]-1902-10-27
ACREVP00370.jpg.jpgSultan İbrahim Han Camii'nin imamet ve hitabet cihetlerine mutasarrıf olan Şeyh İsmail Hakkı Efendi'nin oğlu Ali Rıza'nın Teşrin-i Evvel 1309 ayı maaşı 150 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair vasisi (?) Babazade imzalı senet. [1 Teşrin-i Sani 1309]-1893-11-13
1-10 / 478

Keşfet

Tür
Yayın Tarihi