1-10 / 57
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVP00265.jpg.jpgHakkı Babazade’nin Veliyüddin Paşa Cami-i Şerifi Postnişinliği'ne ve Selami Babazade İbrahim Naim Efendi'nin merhum Osman Haşim Paşa Hazretleri'nin bina eylediği Nakşibendi Tekkesi'nin Şeyhliği'ne tayin edildiklerine dair Resmo Müftüsü ve Naib Vekili'nin beyanı.-1924-03-26
ACREVP00264.jpg.jpgVeliüddin Paşa Camii’nin boş olan kayyumluk vazifesine Hasan Efendi'nin tayinine dair karar. [7 Haziran 1337]-1921-06-07
ACREVP00378.jpg.jpg1336 senesi Temmuz dönemine ait maaşı olan 100 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Sultan İbrahim Cami-i Şerifi İmamı Ömeraki Mazhar imzalı senet. [10 Ağustos 1336]-1920-08-10
ACREVP00418.jpg.jpg1336 senesi Temmuz-Eylül döneminde Veliyüddin Paşa Cami-i Şerifi'nde müezzinlik ve kayyumluk vazifesine karşılık olarak 135 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Naki Odabaşaki imzalı pusula. [6 Teşrin-i Evvel 1336]-1920-10-06
ACREVP00415.jpg.jpgResmo Mahkeme-i Şeriyyesi Mübaşiri Hüsnü Efendi'nin memuriyetten istifasına mebni münhal kalan mevkiye heyet-i aliyelerince uygun görünen bir zatın atanması hususunda yazı.-1924-03-13
ACREVP00314.jpg.jpgResmodan hicret eden Hacı Şerifaki Hulusi Efendi'nin hizmetinden istifa ettiğinden buraya kendisinin atanması için Hacı Azizzade Hüseyin'in istidası.-1922-11-18
ACREVP00445.jpg.jpg1336 senesi Kanun-i Sani ayına ait vazifesi olan 120 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Resmo Müessesat-ı Diniye İdaresi Katibi imzalı senet. [3 Şubat 1336]-1920-02-03
ACREVP00470.jpg.jpg
Şubat 1337 maaşı olan 50 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Vovoliz Cami-i Şerifi İmamı Prezdezade Hasan Efendi imzalı senet. [3 Mart 1338]-1922-03-01
ACREVP00387.jpg.jpg1923 senesi Teşrin-i Evvel-Teşrin-i Sani dönemine ait 2 aylık mübaşirlik vazifesi karşılığı olarak 540 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye İdaresi Sandığı'ndan aldığına dair Resmo Müessesat-ı Diniye İdaresi Mübaşiri imzalı pusula.-1923-12-13
ACREVP00465.jpg.jpg
Şubat 1337 maaşı olan 150 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Yahya Ağa Camii İmam ve Hatibi Tahtalızade Abdulkadir imzalı senet. [1 Mart 1338]-1922-03-01
1-10 / 57

Discover

Issue Date