1-9 / 9
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVF00443.jpg.jpgResmo Kazası Trapanya Kariyesi sakinlerinden ve Teba-i Devlet-i Aliye'den Loşano Yorgaki ibn-i Manoli aynı kariyede Eytam-ı İslam İdaresi'nce mazbut akçeden kendisine ödenen 4400 kuruş deynin tesviyesine dair ilam. [29 Safer 1290]-1873-04-28
ACREVF00437.jpg.jpgResmo Sancağı ve tevabii 1288-1290 yıllarına ait duyunat defteri ve fihristi-1872; 1874
ACREVF00243.jpg.jpg1294 senesi Zilkade ayı tahsilat miktarını gösteren, Seyyare Memuru İsmail Sıdkı mühürlü cetvel. [27 Teşrin-i Sani 1293]-1877-12-09
ACREVF00441.jpg.jpg
Resmo Kazası Vuzurus Kariyesi sakinlerinden Fokolicifaki veled-i Hiristo'nun Resmo Hiristiyan Eytam Müdürü Dimitri Yanyalı Veled-i Mihail'den aldığı deynin ödenmesine dair ilam. [21 Şaban 1288]-1871-11-05
ACREVF00041.jpg.jpg
Mart 1294 senesinden itibaren 2 sene müddetle Resmo Tahmishane Rüsûmat bedelini gösteren defter sayfası. [1 Teşrin-i Sani 1295]-1879-11-13
ACREVF00436001.jpg.jpg
31 Mayıs 1295 -16 Mayıs 97 tarihleri arasında Sandık'ta tasarrufu olan şahısların tasarruf kayıtlarını havi defter-1879-04-12; 1881-05-28
ACREVF00446.jpg.jpg
Resmo Kazası Hormanastır Kariyesi sakinlerinden Andreazopola Katerina binti Nikola adlı hatunun Meclis-i Şer'de emlak ve mülkünü Resmo Hırıstiyan Evkaf Müdüriyeti'ndeki borcuna mukabil ipka ettiğine dair ilam. [5 Muharrem 1288]-1871-03-27
ACREVF00078.jpg.jpg1294 senesi Şevval ayında vuku bulan tahsilattan ücret-i tahsiliye olan 646 kuruşu Resmo İslam Eytam Sandığı'ndan aldığına dair Seyyare Memuru İsmail imzalı senet. [30 Teşrin-i Evvel 1293]-1877-11-11
ACREVF00442.jpg.jpg
Resmo Kazası Fotino Kariyesi sakinlerinden İbrahim Bekraki ibn-i Bekir adlı şahsın kardeşi Hurzakili Hacı Mustafa ibn-i Derviş ve Veysi Ağa Molla Mustafazaki ibni Derviş tarafından borçlarını ve nemalarını ödediklerine dair ilam. [15 Recep 1291]-1874-09-07
1-9 / 9
  • 1

Discover