1-20 / 39
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVSC00034.jpg.jpgMarangozaki İbrahim Ağa, kerimesini tezvic etmekte olduğundan ve kendisinin fukaradan olması nedeniyle mikdar-ı münasip akçenin kendisine itasına dair mahalle muhtarının yazısı. [29 Mart 1299]-1883-04-10
ACREVSC00033.jpg.jpg
Resmo ahalisinden Merhum Cemali Ağa'nın kerimesi Nazlı Hatun'a mikdar-ı münasip akçenin Şefkat Sandığı'ndan verildiğine dair senet.--
ACREVSC00024.jpg.jpg
Muhtacin için satın alınmış olan dakikten 220 çuval ayrılarak Maarif Nezareti damgalı olarak Dersaadet'ten gönderildiğine dair Maarif-i Umumiye namına azadan Mektupçu Hüseyin imzalı takrir. [9 Teşrin-i Evvel-6 Teşrin-i Sani 1315]-1899-10-21; 1899-11-18
ACREVSC00021.jpg.jpgResmo Muhtacin-i İslamiye için gönderilen dakik hakkında mütalaa. [9 Mayıs 1316]-1900-05-22
ACREVSC00017.jpg.jpgKimsesiz vefat eden müslümanların tekfin ve defin işlerinin Müessesat-ı Diniye İdaresi'nce yapılması vesair benzer işler için bütçeye para ayrılmasına dair karar. [7 Haziran 1337]-1921-06-07
ACREVSC00004.jpg.jpgKayınpederi Mehmed Ağa'nın kızı Fatma illet-i müzmine olduğundan hizmetine bakacak birinin istihdamı lazım geldiğinden ayrıca alması gereken ilaçların ücreti gelirlerinden karşılanamadığından gereğinin yapılmasına dair Ahmed imzalı dilekçe. [14 Nisan 1310]-1894-04-26
ACREVSC00001.jpg.jpg
Resmo Mahkeme-i Şeriyyesine gönderilen Mustafa bin Hacı Kuluoğlu Terzaki'nin vekili Yorgi Hasanasari tarafından verilen 13 Kanun-i Evvel 1903 tarihli istida hakkında alınan karar. [7 Kanun-i Sani 1304]-1889-01-19
ACREVSC00038001.jpg.jpg
Teşrin-i sani 1315- Nisan 1316 tarihleri arası Resmo Kazası Muhacir-i Muhtacin Komisyonu muhasebe defteri. [22 Mart 1316]-1900-04-04
ACREVSC00019.jpg.jpgGirid ahali-i müslümesi muhtacini için Ağustos tertibi olarak mübayaa olunan 400 çuval dakik çuvallarının üzerlerine Maarif Nezareti ibaresini havi damgalarla Dersaadet'ten gönderildiğine dair Maarif-i Umumiye Nazırı imzalı takrir. [14 Haziran 1315]-1899-06-26
ACREVSC00010.jpg.jpg
Ümmü Gülsüm binti Abdullah'ın vakf eylediği hanenin Adem Efendaki ve lakap-ı diğer ile Mehmed ve Cafer Nalbandaki'nin eşi Fafolopola Nuriye'nin talebi üzerine mülk-i sarfa tahviline dair karar. [18 Nisan 1322]-1906-04-18; 1906-05-01
ACREVSC00035001.jpg.jpg
Amari Kazası'nın Paçu Kariyesi muhtacininin isimlerini havi defter--
ACREVSC00027.jpg.jpgOğlu İbrahimin nafakası için Şehriye 15 kuruşu Resmo Şefkat Sandığı akçesinden Sendık Emini Mollazaki Ali İsmet Efendi'den aldığınada dair Katiryalı Çiçekopola imzalı senet [24 Teşrin-i Evvel 1301]-1885-11-05
ACREVSC00026.jpg.jpg
Kızı Adile'nin masrafı omak üzere 300 kuruşu Resmo Şefkat Sandığı'ndan aldığına dair Hüseyin mühürlü pusula. [18 Nisan 1301]-1885-04-30
ACREVSC00008.jpg.jpgGuraba Hastahanesi'nde vefat eden Arkozeno Kariyesi'nden Hasan adlı şahsın techiz ve tekfini hususunda Belediye Meclisi Reisi Süleyman Hulusi imzalı takrir. [19 Teşrin-i Sani 1293]-1877-12-01
ACREVSC00030000.jpg.jpg
2 Teşrin-i Sani 1313 tarihinde Resmo Mutasarrıfı'nın emriyle hazırlanan muhtacin defteri. [1313]-1897
ACREVSC00016.jpg.jpgGirit ahali-i İslamiyesi'nin ihtiyacı için gönderilen dakik-i fabrikanın makbuzu. [15 Muharrem 1318]-1900-05-15
ACREVSC00007.jpg.jpgİslam mezarlarının ihtiyaçları için toplam 829 frank 55 santimin Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan Ahmed Nikolaki tarafından alındığına dair pusula. [27 Eylül 1336]-1920-09-27
ACREVSC00002.jpg.jpgBazı ihtiyaç sahibi fakirlere verilmek üzere 66 frank 80 santimin Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığ'ından ödendiğine dair belge. [3 Nisan 1326]-1910-04-16
ACREVSC00039.jpg.jpg
Abdlazaki İsmail'in kerimesi Zekiye'nin çeyiz masrafına medar olmak üzere Resmo Şefkat Sandığı'ndan Mollazaki Ali Efendi yedinden 100 Kuruş verildiğine dair senet. [7 Kanun-i Sani 1301]-1886-01-19
ACREVSC00012.jpg.jpg
Girid Müslüman ahalisi ihtiyacı için Maarif Nezareti'nin Müteşekkil İane Komisyonu’nun satın aldığı 150 çuval dakikin Girid'e gönderilmesine dair senet. [16 Zilkade 1317-4 Mart 1316]-1900-03-17; 1900-03-18
1-20 / 39
Discover
Browse