21-39 / 39
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVSC00029.jpg.jpgFukara ve muhtacinden olup vefat eden Hasan Fafulaki'nin tekfin v.s masrafların bedeli olan 186 drahmi 90 leptanın Sandık Emaneti'nden alındığına dair makbuz.-1923-09-29
ACREVSC00022001.jpg.jpg
Sudan vapuru ile Resmo'ya irsal olunan 527 çuval dakikin iskeleden alındığına ve nakil edildiğine dair mektup suretleri. [10 Temmuz 1315]-1899-07-22
ACREVSC00014.jpg.jpgAraki Ömer Lütfü Efendi'nin Evkaf Muhasebeciliği'ne intihab olunmadan evvel Evkaf İdaresi'nden aldığı 12 bin kuruşu mahsülsüzlük ve isyan sırasında düçar olduğu zarar sebebiyle ödeyemediğinden bahseden 14 Kanun-i sani 1306 tarihli arzuhali. [5 Mart 1307]-1891-03-17
ACREVSC00037001.jpg.jpg
Muhtacin-i Müslümin Komisyonu'nun Haziran 1314- Mayıs 1315 dönemine ait dakik vesair yardımların muhasebesi [Muhtemelen Resmo]-1898-06; 1899-05
ACREVSC00028.jpg.jpg
Müteveffa Hasan Ağa Kotalaki'nin kerimesi Fatma Hanım'ın çeyiz masrafı için 300 kuruş Nefs-i Resmo Şefkat Sandığı nukud-ı akçesinden Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair senet. [28 Haziran 1299]-1883-07-10
ACREVSC00031.jpg.jpgResmo ahalisinden Ali Kazanaki namındaki 3 nüfustan ibaret bir hane halkının hicret talep ettiğine dair bir ilm-i haber. [6 Haziran 1315]-1899-06-18
ACREVSC00015.jpg.jpg
Mekatib-i İslamiye'ye devam eden fakir talebelere verilmek için satın alınan kitapların bedelini Resmo Müessesatı İslamiye Sandığı Emini Mehmet İzzet Bey'den aldığına dair Cinci Ömerzade Ali Salih imzalı pusula [13 Mayıs 1323-3 Teşrin-i Sani 1323]-1907-05-26; 1908-11-16
ACREVSC00006.jpg.jpg
Fatma Lolazosyola'nın kızı Zekiye binti Tevfik evlendiğinden dolayı kızının çeyiz masraflarını karşılamak üzere 300 kuruşluk yardım talebi. [28 Mart 1310]-1894-04-09
ACREVSC00018001.jpg.jpg
Muhtacin-i İslamiye için bu defa mübayaa olunan dakik çuvallarının üzerlerine Maarif Nezareti ibareli damgalarla Dersaadet'ten gönderildiğine dair Maarif-i Umumiye Nazırı namına komisyon azasından mektupçu Hüseyin imzalı takrir.-1900-05-15
ACREVSC00013.jpg.jpgResmo Muhtacin İslamiyesi Komisyonu Riyaseti Komisyonu'nca mübalaa olunan dakikadan oraya çıkarılmak üzere 150 çuval dakik üzeri Maarif Nezareti ibaresi bastırılmış halde Dersaadet'ten hareket ettiğine dair pusula. [3 Kanun-i Sani 1315]-1900-01-15
ACREVSC00036.jpg.jpgAyvasil ile Resmo Sancağı'nın muhtacin-i İslamiye cetveli [Amarya Kazası Paçu Kariyesi]--
ACREVSC00011000.jpg.jpg
Resmo'da tesis olunan hususi Rüşdiye Mektebi'nin iane defteridir. [Mayıs 1325]-1909-05
ACREVSC00009.jpg.jpg
Hemşiresi Hüsniye binti Dana Mustafa'nın çeyiz masraflarına medar olmak üzere Şefkat Sandığı'ndan 80 kuruş aldığına dair senet. [13 Şubat 1299]-1884-02-25
ACREVSC00025.jpg.jpgMuhtacinin ekseriyesinin vilayet-i şahaneye hicret etmekte ve Cezire'de kalanların köy ve kasabalarına avdetle yerleştikleri cihetle adetleri azaldığı, bu defa mübaya olunan dakikten 200 çuvalının fazla olduğuna dair Maarif-i Umumiye Nazırı imzalı yazı-1899-10-18
ACREVSC00023.jpg.jpg4 Eylül 1315 tarihli emirname ile gelen 400 çuval dakikin ihtiyaç sahiplerine adilane dağıtıldığına dair tahrirat müsveddesi. [29 Eylül 1315]-1899-10-11
ACREVSC00005.jpg.jpg
Tehhül eden Çaçaroni Ali Ağa'nın kızı Adile'nin çeiz masrafı için 250 kuruşu Resmo Şevkat Sandığı'ndan aldığına dair ilmi haberler. [5 Şubat 1298-15 Mart 1299k-1883-02-17; 1883-03-27
ACREVSC00003.jpg.jpgResmolu Sumasyanaki Yusuf Vehbi Efendi'nin eşi Hacı Hüseyinopola Feriştah Hanım'ın evine getirilmek üzere yarım masura su talebi. [14 Kanun-i Evvel 1325]-1909-12-27
ACREVSC00032.jpg.jpg150 çuval dakikin ulaştığına dair Maarif-i Umumiye Nazırı Ahmed Zühtü imzalı tahrirat. [29 Mayıs 1316]-1900-06-11
ACREVSC00020.jpg.jpg
Muhacirin miyanındaki Adile Bekçiropola zevci Hüseyin Bayramaki, Fatma Feyzona'nın zevci Mehmed Feyzaki, Elifiye Bekçiropola'nın zevci Cemalidaki Basri ve Nazlı Bekçiropola'nın zevci Ali Karadanaki'nin Resmo'da olduklarına dair ilm-i haber.-1899-08-20
21-39 / 39
Discover
Browse