1-10 / 203
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVF00338.jpg.jpgİdarenin levazımat-ı müteferrika-yı meşruhasına ve muhtacinden olup tahrir-i emlak tahsilatından aldıkları bazı beyannamelere ittifak edilen bedelleri Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan alındığına dair Paşaki İbrahim Hulki imzalı pusula.-1923-12-22
ACREVFM00097.jpg.jpg
Resmo sakinelerinden Hamide binti Sinan Harikolaki ile Mavnacı Ali bin Hasan Arnavud arasındaki boşanma dava zabtı.-1920-07-28
ACREVJ00070.jpg.jpgHacı İbrahim Ağa Vakfı'ndan olup Aksaray'daki bir hanenin komisyonca tasarrufu mütereddid yazılması üzerine tashih edilmesi için Evkaf Müdürü sıfatıyla Abdulkadir Efendi'nin müracaatı ve bu hususta alınan kararın müsveddesi [26 Mart 1340]-1924-04-26
ACREVO00182.jpg.jpg
Resmo sekenesinden Zehra binti Kazım Efendaki ile Resmo sakinlerinden Kunduracı Esnafından Mustafa ibn Ahmed Hacı Sfanaki arasındaki nafaka davasına dair alınan karar.-1923-03-06
ACREVP00265.jpg.jpgHakkı Babazade’nin Veliyüddin Paşa Cami-i Şerifi Postnişinliği'ne ve Selami Babazade İbrahim Naim Efendi'nin merhum Osman Haşim Paşa Hazretleri'nin bina eylediği Nakşibendi Tekkesi'nin Şeyhliği'ne tayin edildiklerine dair Resmo Müftüsü ve Naib Vekili'nin beyanı.-1924-03-26
ACREVP00264.jpg.jpgVeliüddin Paşa Camii’nin boş olan kayyumluk vazifesine Hasan Efendi'nin tayinine dair karar. [7 Haziran 1337]-1921-06-07
ACREVP00378.jpg.jpg1336 senesi Temmuz dönemine ait maaşı olan 100 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Sultan İbrahim Cami-i Şerifi İmamı Ömeraki Mazhar imzalı senet. [10 Ağustos 1336]-1920-08-10
ACREVP00418.jpg.jpg1336 senesi Temmuz-Eylül döneminde Veliyüddin Paşa Cami-i Şerifi'nde müezzinlik ve kayyumluk vazifesine karşılık olarak 135 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Naki Odabaşaki imzalı pusula. [6 Teşrin-i Evvel 1336]-1920-10-06
ACREVP00415.jpg.jpgResmo Mahkeme-i Şeriyyesi Mübaşiri Hüsnü Efendi'nin memuriyetten istifasına mebni münhal kalan mevkiye heyet-i aliyelerince uygun görünen bir zatın atanması hususunda yazı.-1924-03-13
ACREVP00314.jpg.jpgResmodan hicret eden Hacı Şerifaki Hulusi Efendi'nin hizmetinden istifa ettiğinden buraya kendisinin atanması için Hacı Azizzade Hüseyin'in istidası.-1922-11-18
1-10 / 203

Discover

Issue Date