1-10 / 20
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVF00318000.jpg.jpg
18 Cemaziyelahıir 1286 13 Eylül 1285 30 Zilhicce 1286 tarihlerinde Milopotamu ve Resmo'daki satın alma ile ilgili kararları ihtiva eden defter.[Eylül 1285]-1869-09
ACREVO00231.jpg.jpgMüteveffa Abdurrahman Bey'in Ayvalık terekesi hesabından yetimlerinin baki alacaklarının Girid Evkaf-ı Şerife Müdür Hacı İsmail Bey'in uhdesinden muhasebesinin istendiğine dair Resmo Evkaf Memuru Derviş bin Sancar imzalı tahrirat [11 Cemaziyelahir 1282]-1865-11-01
ACREVS00080001.jpg.jpg
1278 senesinde Resmo'da vefat edenlerin miras taksimi ile ilgili tutulan kayıtlar.[1278]-1862; 1863
ACREVO00095.jpg.jpg
Resmo Milopotamu Kazası Rumeli Kariyesi'nden Ali Mollazaki ibn Selim'in validesinin vefatında küçük olduğu için hissesinin Emval-i İslam Sandığı'nca idare edildiğini şimdi rüşdünü ispat ettiği iddiasıyla sandık emini aleyhine açtığı dava [17 Zilkade 1277]-1861-05-27
ACREVDIV00054001.jpg.jpg
Safer 1279-Recep 1279 dönemine ait günlük yazışmaların kopyası-1862-07; 1863-01
ACREVS00072001.jpg.jpg
Resmo, Piskopi, Ayandra, Suda ve Tepedelen (Yanya Eyaleti)'nde vefat edenlerin veraset defteri.-1867-03
ACREVJ00094001.jpg.jpg
Resmo Sancağına ait 2 Cemaziyelevvel 1282-25 Rebiülevvel 1284 tarihleri arasında şeriye sicil, vesika ve mazbata kayıt defteri-1865-09-26; 1867-07-27
ACREVF00317000.jpg.jpg
Resmo Evkaf ve Eytam İdaresi'nce gerçekleştirilen istikrazların kefalet kayıtlarını havi defter.[1281]-1865; 1866
ACREVPR00642.jpg.jpg
Resmo sakinlerinden Keldanaki İsmail Ağa Bin Arif Resmo Nahiyesi Fotoni Kariyesi'ndeki tarlasını Hüseyin Bekraki adlı şahsa satışı ile ilgili ilam. [19 Zilhicce 1278]-1862-06-17
ACREVPR00637.jpg.jpg
Resmo Kazası Milapotamo nahiyesi muzafatından Orta Kariye sakinlerinden Özağaki Hıralanbo veled-i Nikola'nın deynini ödemesine dair ilam. [17 Ramazan 1281]-1865-02-13
1-10 / 20
  • 1
  • 2

Discover

Type
Issue Date