1-20 / 124
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVJ00113001.jpg.jpg
1321 senesi Kanun-i Sani dönemine ait Laşid Emval-i Eytam Nezareti Umurunu ifa eden müessesat-ı diniye müdüriyetinin karar tezkereleri. [Kanun-i Sani 1321]-1906-01
ACLEVJ00086.jpg.jpgLaşid Cemaat-i İslamiye Heyeti Reisi Banosaki Necib Fehmi Efendi ile azaları Kadıoğlaki Atıf, Lazanaki Mustafa Şavi, Kloforaki Mustafa ve Hamidaki Mustafa Efendilere gönderilen umur ve mesalih kararlarını görüşmek üzere yapılacak toplantı çağrısı. [25 Kanun-i Sani 1320]-1905-02-07
ACLEVJ00060.jpg.jpgMuslim Religious Foundations' Director's letter to the president of the judges of the courts of First Instance of prefecture concerning the proving of the stop of lapse of penalty of the decision No.63 of the district (Eparhiakou) court of Ierapetrou.-1910-10-14
ACLEVJ00041.jpg.jpgLetter of Ahmet V. Hajiefendakis, to Mihail Kolivakin, concerning the application for compromise made by Selim Oustamehmetaki, to which there has been a decision of Muslim Council of elders.-1913-12-22
ACLEVJ00024.jpg.jpgLaşid İslam İhtiyar Meclisi huzuruna. 8 Şubat 1329 tarihinde tebliğ edilen kararın keyfiyeti hususunda Laşid Müessesat-ı Diniye İdaresi müdürünün yazısı. [17 Şubat 1329]-1915-03-02
ACLEVJ00116.jpg.jpgLaşid Müessesat-ı Diniye İdaresinin İhtiyar Meclisi azalığı intihabı hakkında Laşid Müessesat-ı Diniye Reis-i Nizamisi Mehmed Petrozaki imzalı Laşid İslam İhtiyar Meclisi Kazugalaki Ali Beye gönderilen tahrirat [17 Kanun-i Sani 1326]-1911-01-30
ACLEVJ00108.jpg.jpgDamga Kanununun 22. Maddesine Zeyl olmak üzere kaleme alınıp meriyet-i ahkamına bil-istizan irade-i seniyye buyurulan fıkra-ı kanuni sureti. [14 Temmuz 1304]-1888-07-26
ACLEVJ00096.jpg.jpg
The Director informs Mr. Emmanouil Lidakis that Softas Moustafas Tahirefedakis gave him notice of a law decision according to which he has the right to attach 2010 dr. from the community of Kritsas.-1904-08-10
ACLEVJ00077.jpg.jpg
Hükümete ait dava için mahkemeye müracaat olunması lazım gelirken bazı mahallerce bu nizama uyulmadığına dair emirname sureti. [13 Kanun-i Evvel 1300]-1884-12-25
ACLEVJ00072.jpg.jpg
Laşid Evkaf Sandığının 1311 senesine ait takriratı. [1311]-1895
ACLEVJ00063.jpg.jpgTowars the plaintiff (Dimosios Katigoros) of the Village Agios Markos Maleviziou-1910-09-28
ACLEVJ00061.jpg.jpg
Lawyer Mihail Kothri's report for the ongoing cases of Muslim Religious Foundations' Direction, Muslim Council of Elders and Ottoman Bank, managed by his office and being discussed at peace tribunal of sitias, Peace Tribunal and Court of First İnstance.-1912-01-06
ACLEVJ00125.jpg.jpgLaşid Bidayet Mahkemesinde vaki davalarının neticesi hakkında malumat isteyen Laşid Mahkeme-i Şeriyesi Katibi Çocakoğlaki Mehmed Sami imzalı istida [13 Şubat 1321]-1906-02-26
ACLEVJ00121.jpg.jpg
Ahval-i Hazırayı Nazar-ı dikkate almayarak türkü çağırmak, çalgı çalmak, eğlence tertip etmek gibi yolsuz harekette bulunan müslümanlara hareketlerinin İslam ve Hıristiyan arasında münaferet ilka ettiğine dair icap edenlere İhtar edilmesi hakkında yazı.-1922-08-25
ACLEVJ00095.jpg.jpg
Laşid Evkafının Kandiyece idare olunduğu zamandan kalan evrakın postahane yoluyla gönderilmesine dair takrir. [6-8 Eylül 1320]-1904-09-19; 1904-09-21
ACLEVJ00064.jpg.jpg
He has only written the cases against Grigoriou and Marias Vlahaki, Kon. Gialitaki and Athanasia Giarlama.-1900-03-28
ACLEVJ00046.jpg.jpgLetter of the Administration's Director of Muslim Religious Foundations To iosif Koundouron replying to his complain letter and stating that discussed matter concerns compilation of a decision of Muslim Council of Elders related to a contractorship.-1914-08-23
ACLEVJ00042.jpg.jpg
Letter of the Administration's Director of the Religious Foundations of Lasithiou to its proxy, Iosif Koundouron, concerning the a knowledgement of a table validated by the Court of appeal of Chania and submitted by Emanouil Modatsos to the administration-1913-12-24; 1914-01-03
ACLEVJ00009.jpg.jpgLaşid Eytam ve Emval Nazırının umuruna binaen, tereke, muhasebe ve kararnameler defatirlerinin tedarik edilmesine dair Nazır Hüseyin Hüsnü imzalı dilekçe. [6 Teşrin-i Evvel 1318]-1902-10-19
ACLEVJ00119.jpg.jpg
Mahalli hükümetlerde makama çağrılan kişilerin mahallince kefalete rabt olunup Liva merkezine gönderilmekte veya başka mahale giden şahısların döndüklerinde mahalli hükümete haber vermemeleri dolayısıyla ortaya çıkan karışıklığın giderilmesi için karar.-1873-07-16
1-20 / 124
Discover
Browse