21-40 / 124
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVJ00115.jpg.jpgÇokdan beri Bidayet Mahkemesinde muhakeme olunan bir iki davasının neticelerine dair Mahkeme-i Şeriye Katibi Mehmed Sami'nin dilekçesi. [26 Eylül 1322]-1906-10-09
ACLEVJ00090.jpg.jpgTalebi üzerine gönderilen defter ve birkaç işareti bazı evrakın doldurup posta ile gönderildiğine Krımçe'de Daire Katibi Hacı Kahramanaki Hüseyin Efendi'ye gönderilen dair tahrirat. [14 Teşrin-i Evvel 1320]-1904-10-27
ACLEVJ00044.jpg.jpg
Order of the prefecture, seated at Ayio Nikolao according to which the Administration's Director of Muslim Religious Foundations Ahmet Veligadin Hajiefendakin, and Nikolaou P. Yianikaki and Huseyn Nafi Bouloubahiaki.-1914-01-03; 1914-01-04
ACLEVJ00037.jpg.jpg
Letter of the administration of Muslim Religious Foundations of Lasithiou to its proxy Lawyer Konstantinon Stamataki concerning the lawsuit of Mehmet Vei Mehmetaki and accompanying the dispatchment of decisions and letter of Mr. Kothri.-1903-12-03
ACLEVJ00013.jpg.jpg
Cuma gününün her cami imamı tarafından Cemaat-i İslamiyeye tefhin olunmak üzere Nahiye Müdürlüğü'nden ifade kılınan ilannamenin dayandığı 43 Nolu Emirnamenin de bu tahrirata dahil edilmiş olduğunun beyanı. [3 Mayıs 1323]-1907-05-16
ACLEVJ00012.jpg.jpgİslam İhtiyar Meclisine Yani Hoca? Mehmed Sami, Karabartalaki Ali, Lazaki Ahmed Halil, Kadıoğlaki Ali ve Hacı Mehmed Efendilere gönderilen Ahmed Veliyüddin görevi devredeceğinden döneminde yapılan hesap muamelelerinin görülmeside dair karar [5 Mart 1331]-1915-03-18
ACLEVJ00004.jpg.jpgLaşid Sancağı Estiye Kazasında sakin Fatma Ahmet Polakinin vekaletname suretidir. [26 Kanun-i Sani 1885]-1885-01-26
ACLEVJ00120000.jpg.jpg
Musakkafat ve Menkulat-ı Vakfiyeyle Araza-i Emiriyenin vefattan sonra borç etmesi hakkında 1286'de tanzim kılınan nizamnamede medyunun vefatından sonra uhdesinde bulunan emlaka müdahale olunması hususundaki emirnamenin suretidir. [6 Kanun-i Evvel 1287]-1871-12-18
ACLEVJ00083000.jpg.jpg
İsfakiye Eytam ve Evkaf Meclisi Emval İdaresi Teşrin-i Sani-Kanun-i Evvel dönemine ait karar defteri. [1299]-1883
ACLEVJ00082000.jpg.jpg
Yerapetre mahkeme-i şeriyyesi dava tutanakları ve alınan kararları havi defter.-1903; 1908
ACLEVJ00068.jpg.jpg
Laşid Livası Naibi Es-Seyid Mehmed Kamil'in sadaret'e ve meşihata hitaben yazdığı tahriratların yerlerine ulaştırılmasına dair tezkere. [24 Teşrin-i Sani 1313]-1897-12-06
ACLEVJ00055.jpg.jpgNote of the Prefecture To Lasithiou's Muslim Religious Foundations' Administrations' Director accompanying the dispatchment of the nomarchs decision no. 332249 which validates the decisions no 106 and 127 of the Muslim Councils of Elders.-1915-06-09
ACLEVJ00047.jpg.jpgLetter of Muslim Religious Foundations' Director, Ahmet Veigoudin to Lawyer Kosti Stamataki thank him for the dispatchment of needed documents and asking for the dispatchment of the copies of the decisions No.835/908, 1420/909 and 871/909.-1914-09-03
ACLEVJ00040.jpg.jpgLetter of Muslim Religious Foundations' Director of Lasithiou, Ahmet V. Hajiefendaki, to the proxy of the Administration, Mih. Kothri, concerning the a knowledgement the same day to the administration of the Lawsuit of the former.-1913-12-21
ACLEVJ00030.jpg.jpgLetter of the Administration's Director of Muslim Religious Foundations to informing Lawyer Nikolaon Mitsotakin about the Administration's case against Chanialaki and its appeal against him, while asking his opinion about the outcome of the case.-1913-10-21
ACLEVJ00014.jpg.jpgLaşid İslam-ı Eytam nezaretindeki Estiyeli Kastelyanaki Koul Efendi'nin talep ve iltimas üzerine nezarette zuhur eden bir meselenin heyet-i aliyelerince halli için cuma günü toplanılmasına dair alınan karar. [28 Nisan 1332]-1916-05-11
ACLEVJ00010.jpg.jpgMüessesat-ı Diniye İdaresinin Mesalih ve Mevadı Mühimmesi Kemali Müsaraat ve vicdanı mecburiyetle Hüsni Hitama erdirilmek için yapılacak toplantıya Müessesat-ı Diniye İdaresi Müdürü Ahmed Veliyüddin Efendi'nin davet mektubu [14 Teşrini Sani 1329]-1913-11-27
ACLEVJ00118.jpg.jpgApplication by Samil Hojakalaki, President of Lasithiou Council of the Muslim Elders. Towards the Director of the Translators' office: shipment of the document of a decision of Lasithiou Council of the Muslim Elders: to be translated-1916-08-05
ACLEVJ00111.jpg.jpg
Lasithiou Court of First Instance, consisted of the Judges Mihail Katzam, being the chair, and Nikolaou Jorjoudaki (?) and Geogrgiou Adonikaki (?)-1908-01-30
ACLEVJ00103.jpg.jpgSancak dahilindeki cami ve mescidlere ramazan için lüzum görünen şeylerin şimdiden tedariki hususunun taht-ı karara alınması için Laşid Evkaf Meclisinden takdim edilen yazı. [21 Kanun-i Sani 1310]-1895-02-02
21-40 / 124
Discover
Browse