1-10 / 474
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVP00021.jpg.jpg
Müessesat-ı Diniye Müdürü Merbutafaki Hüseyin Şakir'in, Katip Hacı Kahramanaki Hüseyin Hüsnünün ve Mübaşir Mustafa'nın 1323 senesi Teşrin-i Evvel dönemine ait maaşlarını Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldıklarına dair pusulalar. [4 Teşrin-i Sani 1323]-1907-11-17
ACLEVP00060.jpg.jpgUyanu Camii İmamı Ali Faik’in 1310 senesi için Camiye gönderilen senetin havi olduğu miktarın Sermetaki Osman Zeki Beye verilmesine dair Evkaf muhasebeciliği Canib-i Alisine gönderilen ilm-i haberi. [9 Haziran 1310]-1894-06-21
ACLEVP00056.jpg.jpg
İspirlanga Camii İmamı Hasan'ın maaşını Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair pusula ve kaybettiği mühür yerine örneği basılı mührü kullanacağına dair dilekçesi. [30 Nisan 1309 - 27 Nisan 1310]-1893-05-12; 1894-05-09
ACLEVP00077.jpg.jpg
Kaguş Camii İmamı Tosun'un maaşlarını Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair pusulalar. [31 Teşrin-i Evvel-Gaye-i Şubat 1304]-1888-11-12; 1889-03-12
ACLEVP00466.jpg.jpgMemurin-i Adliye vesaireye 30'ar drahmi tahsisat verildiği gibi müftülere de meblağın sarf olması gerektiği Maarif Nezaretinin tahrirat-ı resmiyesi beyan olmuşken Sandık Emininin meblağın sarfından imtina ettiğine dair Laşid Müftü ve Naib Vekilinin yazısı-1918-05-09
ACLEVP00448.jpg.jpgUyanu Kazası, Hondrosi (?) Kariyesi Sabık Sıbyan Muallimi Mustafa Nuri Efendi'nin 1300 senesi Haziran-Temmuz dönemine ait maaşının sarf ve itası için mumaileyh efendinin istihkakı olduğuna dair Uyanu Maarif Şubesi Reisi'nin ilm-i haberi. [23 Ağustos 1300]-1884-09-04
ACLEVP00444.jpg.jpg1321 senesi Nisan-Temmuz dönemine ait 4 aylık vazife-i acizanesi olan 56 drahmiyi Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Yerapetre Defterdar Cami-i Şerfi Müezzini Mustafa imzalı senet. [5 Ağustos 1321]-1905-08-18
ACLEVP00704.jpg.jpg98 senesi Mart ayı maaşı olan 200 kuruşu Laşid Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Yarepetre İnas Maktebi Muallimesi Halime Hasan Edib imzalı senet. [31 Mart 1289]-1873-04-12
ACLEVP00412.jpg.jpgİslam Eytam Sandığı'nın 1291 senesi için nizamen rüyeti derdest olan umum muhasebesinin tedkikinde hazır olmak üzere Yerapetre ahalisinden ve Merkez Liva Azası'ndan Beyzade(?) Bey ile Yerapetreli Molla İbrahim'in intihab ve tayin kılındığına dair ilm-i haber.-1875-03-25
ACLEVP00438.jpg.jpgAhali-i İslamiye'nin kendisi aleyhinde şikayette bulunduklarına dair Avniye Cami İmamı Karahasanaki Receb Hulusi imzalı arzuhal Yerapetre'de İslamı Diniye Müdürü Kaguşlu Hacı İsmailaki Mehmed Emin Efendi'nin Canibi Alisine gönderilmiştir. {20 Eylül 1320]-1904-10-03
1-10 / 474

Discover

Issue Date