1-10 / 110
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVP00641.jpg.jpg
The President of Muslim Foundations M. S. Hojakalas informs Director of Lasithiou Muslim Foundations that his request of prolonging his absence had been rejected when he (the President) was absent and therefore he should not worry.-1916-06-15
ACLEVP00505001.jpg.jpg
Laşid Sancağı Evkaf ve Eytam Dairelerinin zimem-i nasta bulunan matlubatlarının tahsili ve istirdadı için yeni seyyar tahsilat memurlarının tayini hususunda alınan kararlar. [Temmuz 1311]-1915-07
ACLEVP00637.jpg.jpgLaşid Müessesat-ı Diniye Dairesnin bütçe darlığı sebebiyle birçok memuriyetin kaldırıldığı, Mahkeme-i Şeriye katib ve mübaşirinin yardım etmeleri hususunda Laşid İhtiyar Meclisi Reisinin mektubu. [28 Temmuz 1332]-1916-08-10
ACLEVP00670.jpg.jpg1327 senesi Rebiyül-Evvelin 12. gününde Hamidiye Cami-i Şerifi'nde okunan mevlidin bedeli olan 8 frangı Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Hamidiye Cami-i Şerifi İmamı Ali Nami imzalı pusula. [9 Mart 1326]-1910-03-22
ACLEVP00669.jpg.jpg1327 senesinde Yerapetre Defterdar Cami-i Şerifinde okunan mevlidin bedeli olan 8 frangı Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Defterdar Cami-i Şerif İmamı Ekmeleddin imzalı pusula. [9 Mart 1326]-1910-03-22
ACLEVP00516.jpg.jpgHamidiye Cami-i Şerifi'nin kiremitlerinin tamiri için harcanan 6 frangı Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Mehmed Bahaeddin imzalı pusula. [21 Mart 1326]-1910-04-03
ACLEVP00515.jpg.jpgMaaşına mahsuben 40 frangı Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Defterdar Cami-i Şerifi İmamı Ahmed Veliyüddin imzalı senet. [17 Nisan 1326]-1910-04-30
ACLEVP00636.jpg.jpgLaşid Mahkeme-i Şeriyesi Katibi ve Mübaşirinin Müessesat-ı Diniye Dairesinin İşlerine de bakabileceğine dair Laşid Livası Müftüsü Ahmed Asım imzalı mektup [30 Temmuz 1332]-1916-12-12
ACLEVP00671.jpg.jpg1325 senesi Kanun-i Evvel-Şubat dönemine ait istihkakı olan 356 frank 40 leptayı Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Laşid Evkaf ve Eytam Müdürü Moytanaki Hüseyin imzalı pusula.[15 Mart 1326]-1910-03-28
ACLEVP00639.jpg.jpgLaşid Cemaat-i İslamiye Heyet-i Reisliğine, Eski Reis'in 1326 senesi Şubat ayından itibaren aylık 120 frank maaş ile tekrar tayinine dair Laşid Livası İhtiyar Meclisi Reisi Mehmed Sami imzalı Mektup [1 Şubat 1326]-1911-02-14
1-10 / 110

Discover

Issue Date