1-10 / 165
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVP00682.jpg.jpgMirambela Kazası Rüşdiye Mektebi Muallimi Rasih Efendi'nin Teşrin-i Evvel 1297 maaşına sarf olunmak üzere 500 kuruşun Laşid Sancağı Maarif Meclisi Sandığı'ndan alındığına dair senet. [3 Teşrin-i Evvel 1297]-1881-10-15
ACLEVP00633.jpg.jpg1301 senesi Eylül-Kanun-i Evvel dönemine ait 4 aylık maaşı olan 120 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Kotohoryo Camii İmamı Makalaki Hüseyin imzalı senet. [31 Kanun-i Evvel 1301]-1886-01-12
ACLEVP00602.jpg.jpgMaarif Nizamnamesinin tatbike konulması dolayısıyla bazılarının muhalefet etmesi üzerine Maarif Heyetinin istifa etmesi, muallimlerin maaşlarını nizamnamenin 90. maddesine istinaden zengin ebeveynler tarafından ödeneceğine dair dilekçe. [21 Eylül 1298]-1882-10-03
ACLEVP00610.jpg.jpgDefterdar Ahmed Paşa Camii müezzinlik hizmetinde bulunan Hacı Muaf Mustafa Efendi'nin ezanı vaktinde okumadığı isthbar kılındığından görevinden azl edilerek yerine Sabık Müezzin-i Sani Loytaki Mehmed Efendi'nin tayinine dair karar. [9 Şubat 1301]-1886-02-21
ACLEVP00489.jpg.jpg1298 senesi Teşrin-i Sani dönemine ait 1 aylık maaşı olan 75 kuruşu Laşid Maarif Sandığı Varidat-ı hususiyesinden aldığına dair Bevvap Rüstem imzalı pusula. [30 Teşrin-i Sani 1298]-1882-05-12
ACLEVP00508.jpg.jpg29 Teşrin-i Evvel 1297 tarihli yazıya cevap göndeirldiğine dair Laşid Livası Mahkeme-i Şeriye Reisi Hüsyin Bayrami imzalı tahrirat [7 Teşrin-i Sani 1297]-1881-11-19
ACLEVP00486.jpg.jpg
1296 senesi başlangıcından 1310 senesi sonuna kadar Laşid Sancağı Evkaf Dairesinde İstihdam kılınmış olan memurların tayin ve infisal tarihleri ve maaş miktarlarını gösteren defter. [1296-1310]-1880
ACLEVP00519.jpg.jpg1299 Nisan ayı maaşı olan 150 kuruşu Laşid Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Yarapetre Kazası İnas Mektebi Muallimesi Fatma imzalı pusula. [30 Nisan 1299]-1883-05-12
ACLEVP00630.jpg.jpg
1301 senesi Teşrin-i Evvel ayına Mahsuben 35 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Defterdar Ahmed Paşa Camii Müezzin-i Evveli Ali Nami Efendi'nin Vekili Hacı Muaf Mustafa imzalı pusula. [11 Teşrin-i Sani 1301]-1885-11-23
ACLEVP00614.jpg.jpgYerapetre Kasabasındaki Defterdar Ahmed Paşa Camii Müezzin-i Saniliği hizmetinde istihdam olunan Loytaki Mehmed Efendi'nin diğer işleri ile meşgul olup ezanı zamanında okumadığından bu hizmetten çekilerek durumun heyete bildirilmesine dair takrir.-1885-11-25
1-10 / 165