1-10 / 42
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVP00658001.jpg.jpg
Laşid Sancağı İslam Eytam Müdürü Ali Efendi'nin tekrar seçilmesi caiz olmadığından yerine bir başka münasip kişinin seçilmesine dair yapılan görüşmede idare azası Necip Bey'in ve Yusufaki İbrahim Efendi'nin Vekil olarak seçildiği hususunda takrir-1872
ACLEVP00656.jpg.jpg
Sabık Memliha Memuru Hüseyin Efendi'nin terekesiyle sairesinden tahsili emredilen 8500 kuruştan tahsil olan 2233 kuruşun zabıta vasıtasıyla gönderildiği, kalanının tahsilden sonra gönderileceğine dair İspirlanga Oda Müdürü Mustafa Refik mühürlü takrir.-1874-10-10
ACLEVP00655.jpg.jpg
İhtiyar Meclisine aza tayin olunan Şakir Ağa şahsi işlerinden dolayı meclis toplantılarına katılamadığından dolayısıyla yerine başka bir azanın tayinine dair Laşid Livası İhtiyar Meclisi tarafından alınan karar.[26 Ağustos 1291]-1875-09-07
ACLEVP00662.jpg.jpgThe Lasithiou Governor (Didikitis) informs the employees of the Foundation that they have to go to their work from 4.00 a.m. 11.00 p.m.every day on Sunday, half of them have the right to be absent.-1873-12-17
ACLEVP00631.jpg.jpg1289 senesi Haziran ayı maaşları olan 200 kuruşu Laşid Evkaf Memuru Atıf Efendi'den aldıklarına dair Ahmed Efendi ve Mehmed Efendi imzalı senet. [30 Haziran 1289]-1873-07-12
ACLEVP00661.jpg.jpgGörülen Eytam muhasebesi için mahkeme katibine iade olunması nizamı gereğinden bulunan harç muhasebesinin 1288 senesi muhasebesi 500 kuruşun kendisine sarfı ve verilmesine müsaade edilmesi hakkında Laşid Livası Mahkeme Katibinin dilekçesi. [6 Cemaziyel-Ahir 1290]-1873-08-01
ACLEVP00657.jpg.jpgİspirlanga Kalesinde bulunan Sibyan Mektebinin Muallimine her sene başında verilmekte olan maaşın 1292 senesi Muharreminden İtibaren tahsili ve lazım gelecek defterlerin tanzimine dair ariza. [26 Kanun-i Sani 1290]-1875-03-10
ACLEVP00660000.jpg.jpg
Laşid Sancağı İhtiyar Meclisi azalarının yerine seçilmesi gereken Yerapetre ve Estiye Kazalarından İblatopozi (?) Kariyeli Hamamcıoğlu Numan Ağa ve Volizifi Kariyeli Mutaf Mustafa Ağa'nın intihab kılındığına dair ilm-i haber.[21 Temmuz 1288]-1872-08-02
ACLEVP00488.jpg.jpg1295 senesi Teşrin-i Evvel dönemine ait 1 aylık maaşı olan 600 kuruşu Laşid İslam Eytam Sandığı Akçesinden aldığına dair İslam Eytam Müdür Ve Katibi imzalı pusula. [31 Teşrin-i Evvel 1295]-1879-11-12
ACLEVP00704.jpg.jpg98 senesi Mart ayı maaşı olan 200 kuruşu Laşid Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Yarepetre İnas Maktebi Muallimesi Halime Hasan Edib imzalı senet. [31 Mart 1289]-1873-04-12
1-10 / 42

Discover