1-10 / 23
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVE00013.jpg.jpgTo the Directorate of Education. Lasithiou Mouftis Moustafa Rahit informs the Prefect that the amounts received by the Foundation from taxes in favor of the court during April 1905 had been sent to the customs house-1905-05-07
ACLEVE00032.jpg.jpgLaşid Sancağı Mülhakatından Yerapetre, Estiye,Uyano, Mirambela, Kazaları ile İspirlanga Kalesinde mevcut ve küşade olan veya gelir azlığından kapanan İslam Mekatibinin adet ve keyfiyetini Bildiren cetvel. [31 Kanun-i Sani 1306]-1891-02-12
ACLEVE00034.jpg.jpgLiva Maarif Kütüphanesine gönderilecek Kitapların Havanın Yağmurlu olmasından Dolayı gönderilemediğine dair pusula--
ACLEVE00008.jpg.jpg
Mekteb-i Rüşdiye'de haddinden fazla talebe bulunduğundan muallimlerin becayişi hakkında vuku bulan karar üzerine mektebin kapatılmış olduğu ve açılması için gerekli tedbirlerin alınması hususunda Kokomazaki Kuşlu Hüseyin imzalı dilekçe. [18 Temmuz 1303]-1887-07-30
ACLEVE00016.jpg.jpgİspirlanga Rüşdiye ve İptidaiye Mekatibi Şakirdanından olup devam edemeyenlerinin isimlerini havi listede yer alan çocukların babalarına tenbih olunmasına dair İspirlanga Nahiye Müdürü Ali Salih'in arzı. [24 Ağustos 1310]-1894-09-05
ACLEVE00006.jpg.jpg1303 senesine ait muvazene-i umumiye hakkında Maarif Reisi Bilalefendi'nin kanaatlerini bildiren yazısı. [9 Teşrin-i Sani 1303]-1887-11-21
ACLEVE00010001.jpg.jpg
Laşid Maarif Meclisine gönderilen tahriratlar. [Mayıs 1301]-1885-05
ACLEVE00019.jpg.jpg
Maarif nizamnamesinin tesisinin maksadı vatan evladlarının saadeti mucib olan terakkiyatlarının temine bağlı olduğu halde kazaları Maarif Şubesi Heyet-i Müntehabasi hususunda hassasiyet göstermediklerine dair Uyanu Kariyesi ahalisinin arzuhali-1893-09-09
ACLEVE00033.jpg.jpgİğtişaş sebebiyle muvazenelerine konulmayan 1305 ve 1304 seneleri maarif tahsisatından Liva İslam Maarif Sandığının matlubu hakkında tahrirat. [18 Ağustos 1306]-1890-08-30
ACLEVE00017.jpg.jpgThe Director of the Lasithinou Muslim Foundations sends Mr. Emmanouil Moudatson a copy of the register of the delivery of the books of the ex accountant of the Evkaf-1904-10-30
1-10 / 23

Discover

Issue Date