1-10 / 34
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
ACLEVE00025.jpg.jpgMünhal kalan İslam Muallimliğine Müftü Efendi'nin İnhasıyla Kadıoğlaki Mustafa Efendi'nin tayinine muvafakat hasıl olmuş ve Yeni Usul Elifba-ı Osmani ile Ecza-ı Şerifeden 25 adedin postayla gönderilmesi için Laşid Livası İhtiyar Meclisi Reisinin istidası.-1916-03-13
ACLEVE00028.jpg.jpgKanun-i Esasinin 108 maddesi 9. fıkrasına göre ders cetvelinin ve programının meclisçe onaylanmasına dair Laşid İhtiyar Meclisi Reisinin tahriratı [7 Şubat 1326]-1911-02-20
ACLEVE00022.jpg.jpgBir sandık içinde 1900 adet Elifba-ı Osmani Ahmed Kami Efendi vasıtasıyla geldiğine dair Totozade Ahmed imzalı ilm-i haber. [9 Mayıs 1299]-1883-05-21
ACLEVE00023.jpg.jpgKazanın bazı kurasına müceddeden mekatip küşadına dair bütçeye İlave yapılması düşünülmüş ise de mümkün olmadığından mevcut Mekteplerin Hüsn-i İdaresine dikkat edilmesi hakkında karar [29 Eylül 1310]-1894-10-11
ACLEVE00024.jpg.jpgGirit Maarif-i İslamiye Nizamname-i Cedide Hükümlerine uygun olarak kazalarda inşa olunacak mekteb-i iptidailerin tesisisyle mekteplere devam edecek talebenin anne ve babalarının derece-i besariyeti bir komisyonca incelemesine dair karar.--
ACLEVE00031.jpg.jpgAyanoviyano Kariyesi Sıbyan Mektebinin İmtihanı icra kılınmış ise de Mektebin Muallimi Zeki Efendi çocukların jurnallerini hazırlamadan ayrılmış ve jurnaller tedavi için Oradakihondros Sıbyan Muallimi Hüseyin Efendi tarafından hazırlandığına dair takrir.-1886-08-30
ACLEVE00026.jpg.jpgMustafa Arnavutaki Hüseyin ve Mustafa Hacı Mehmed Mazanaki ile Liva Maarifi arasında cari olan dava hakkında tahrirat [24 Teşrin-i Sani 1310]-1894-12-06
ACLEVE00029.jpg.jpgEstiye İslam Mektebinin suret-i İdaresi hususunda bir müfettiş tayinine dair Laşid İhtiyar Meclsi Reisinin yazısı [15 Haziran 1332]-1916-06-28
ACLEVE00027.jpg.jpgBevvab Mustafa Efendi'nin Azlinden Berş Şakirdanın, Peder ve velileri tarafından ve Bazılarının da peder ve velilerinin haberi olmaksızın mektebe gelmediklerine dair İspirlanga Sıbyan Mektebi Muallimi Molla Ahmedaki Bari imzalı yazı.-1894-12-10
ACLEVE00030.jpg.jpgLaşid Liva Maarif Meclisi Riyaset-i Canib-i Alisinin Uyanu Kariyesi Mekteb-i Rüşdiyesinin umumi imtihanında Zeki, Hilmi ve Ali Raşid Efendilerin başarılı olmalarından olmayı kendilerine şehadetname verilmesi. [18 Ağustos 1302]-1886-08-30
1-10 / 34

Keşfet

Tür
Yayın Tarihi