1-10 / 10
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVE00023.jpg.jpgKazanın bazı kurasına müceddeden mekatip küşadına dair bütçeye İlave yapılması düşünülmüş ise de mümkün olmadığından mevcut Mekteplerin Hüsn-i İdaresine dikkat edilmesi hakkında karar [29 Eylül 1310]-1894-10-11
ACLEVE00026.jpg.jpgMustafa Arnavutaki Hüseyin ve Mustafa Hacı Mehmed Mazanaki ile Liva Maarifi arasında cari olan dava hakkında tahrirat [24 Teşrin-i Sani 1310]-1894-12-06
ACLEVE00027.jpg.jpgBevvab Mustafa Efendi'nin Azlinden Berş Şakirdanın, Peder ve velileri tarafından ve Bazılarının da peder ve velilerinin haberi olmaksızın mektebe gelmediklerine dair İspirlanga Sıbyan Mektebi Muallimi Molla Ahmedaki Bari imzalı yazı.-1894-12-10
ACLEVE00032.jpg.jpgLaşid Sancağı Mülhakatından Yerapetre, Estiye,Uyano, Mirambela, Kazaları ile İspirlanga Kalesinde mevcut ve küşade olan veya gelir azlığından kapanan İslam Mekatibinin adet ve keyfiyetini Bildiren cetvel. [31 Kanun-i Sani 1306]-1891-02-12
ACLEVE00016.jpg.jpgİspirlanga Rüşdiye ve İptidaiye Mekatibi Şakirdanından olup devam edemeyenlerinin isimlerini havi listede yer alan çocukların babalarına tenbih olunmasına dair İspirlanga Nahiye Müdürü Ali Salih'in arzı. [24 Ağustos 1310]-1894-09-05
ACLEVE00019.jpg.jpg
Maarif nizamnamesinin tesisinin maksadı vatan evladlarının saadeti mucib olan terakkiyatlarının temine bağlı olduğu halde kazaları Maarif Şubesi Heyet-i Müntehabasi hususunda hassasiyet göstermediklerine dair Uyanu Kariyesi ahalisinin arzuhali-1893-09-09
ACLEVE00033.jpg.jpgİğtişaş sebebiyle muvazenelerine konulmayan 1305 ve 1304 seneleri maarif tahsisatından Liva İslam Maarif Sandığının matlubu hakkında tahrirat. [18 Ağustos 1306]-1890-08-30
ACLEVE00020.jpg.jpg
Temmuz 1309 tarihinde Kaza Rüştiye Mekteplerinde yapılan imtihanın sonuçlarına dair takrir ve her mektebin mevcudu ile talebelerinin almış oldukları notları ihtiva eden ekler. [19 Ağustos 1309]-1893-08-31
ACLEVE00018.jpg.jpg
Eylül başlangıcından itibaren Liva Mekteplerinin icra olunan teşkilatında oraya ait tahsisat-ı ? pusulasının bu kere leffen irsal kılındığı ve bunun haricinde masraf yapılmaması v.b hususlara dair yazı. [27 Ağustos 1309]-1893-09-08
ACLEVE00012.jpg.jpgİnas Mektebinin açılışında yapılan Konuşma önemli olduğundan Vilayet Maarif Meclisince risale tarzında tab olacak ceziredeki inas mektebinde, kıraat derslerinde mektebi zükurda tedrisi kararlaştırıldığı meclisce işar olduğuna dair-1894-11-24
1-10 / 10
  • 1

Discover

Type
Issue Date