1-20 / 34
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVE00007.jpg.jpgEski Muallimlerden Demir Efendi'den 3 cilt “Lugat-ı Tarihiye” alındığına ve bunların demirbaş olarak şube meclisinde korunduğuna dair yazı. [9 Teşrin-i Sani 1303]-1887-11-21
ACLEVE00021000.jpg.jpg
21 Nisan 1302 tarihli Tahrirattan Maarif Perverandan Şakir Ağa'nın Furnis Kariyesinde Yaptırdığı mektebin tasarruf şekli hakkındaki muameleleri ihtiva eden evrak. [24 Nisan 1302]-1886-05-06
ACLEVE00015.jpg.jpg
“19 Yaşında Terzaki Azmi mektup yarın erişir. İbrahim” yazılı Yerapetre'de Maarif Riyasetine gönderilen telgraf. [27 Temmuz 1303]-1887-08-08
ACLEVE00030.jpg.jpgLaşid Liva Maarif Meclisi Riyaset-i Canib-i Alisinin Uyanu Kariyesi Mekteb-i Rüşdiyesinin umumi imtihanında Zeki, Hilmi ve Ali Raşid Efendilerin başarılı olmalarından olmayı kendilerine şehadetname verilmesi. [18 Ağustos 1302]-1886-08-30
ACLEVE00027.jpg.jpgBevvab Mustafa Efendi'nin Azlinden Berş Şakirdanın, Peder ve velileri tarafından ve Bazılarının da peder ve velilerinin haberi olmaksızın mektebe gelmediklerine dair İspirlanga Sıbyan Mektebi Muallimi Molla Ahmedaki Bari imzalı yazı.-1894-12-10
ACLEVE00014.jpg.jpgMekteplerden İstifade edilemediğinden Mirabola Rüşdiye Mualliminin liva dahilindeki mektepleri gezerek tahkikler ve imtihanlar İcrasıyla Maarif Meclisine maarifin ihtiyaçları için malumat vermesine dair Laşid Maarif Meclisi Azalarından Muhiddin'in yazısı.-1883-01-20
ACLEVE00012.jpg.jpgİnas Mektebinin açılışında yapılan Konuşma önemli olduğundan Vilayet Maarif Meclisince risale tarzında tab olacak ceziredeki inas mektebinde, kıraat derslerinde mektebi zükurda tedrisi kararlaştırıldığı meclisce işar olduğuna dair-1894-11-24
ACLEVE00003.jpg.jpgLetter of the Administration's Director of Muslim Religious Foundations to the President of the Supervisory Council of Primary Schools of Merambelou complaining the lack of response to the dispatchment of the decision of Muslim Council of Elders.-1915-11-18
ACLEVE00002.jpg.jpgYerapetre İslam Mektebinin Rumca ve Türkçe Lisanlarında hazırlanan tedrisat-ı umumiyesi programının tedkiki hususunda Yerapetre İslam Mektebi mualliminin istirhamı. [21 Kanun-i Sani 1326]-1911-02-03
ACLEVE00004.jpg.jpgApplication of Maria iakovou Darkadaki To Muslim Council of Elders of Lasithiou for the occupation of the position of the teacher of handicraft at the Girl Students of the Muslim School.-1915-10-30
ACLEVE00029.jpg.jpgEstiye İslam Mektebinin suret-i İdaresi hususunda bir müfettiş tayinine dair Laşid İhtiyar Meclsi Reisinin yazısı [15 Haziran 1332]-1916-06-28
ACLEVE00026.jpg.jpgMustafa Arnavutaki Hüseyin ve Mustafa Hacı Mehmed Mazanaki ile Liva Maarifi arasında cari olan dava hakkında tahrirat [24 Teşrin-i Sani 1310]-1894-12-06
ACLEVE00020.jpg.jpg
Temmuz 1309 tarihinde Kaza Rüştiye Mekteplerinde yapılan imtihanın sonuçlarına dair takrir ve her mektebin mevcudu ile talebelerinin almış oldukları notları ihtiva eden ekler. [19 Ağustos 1309]-1893-08-31
ACLEVE00009001.jpg.jpg
Laşid Maarif Meclisine gönderilen tahriratlar. [Temmuz 1299]-1883-07
ACLEVE00001.jpg.jpg
Kitap listesi Gereğince Estiye Mekteb-i İptidai muallimliğine lüzum görülen 114 adet çeşitli Risalenin Laşid Müessesat-ı Diniye İdaresiyle bu mektebin muallimi arasında yapılan yazışmalar üzerine kitapların ne surette gönderileceğine dair yazı. [9 Kanuni Sani 1329]-1914-02-01
ACLEVE00031.jpg.jpgAyanoviyano Kariyesi Sıbyan Mektebinin İmtihanı icra kılınmış ise de Mektebin Muallimi Zeki Efendi çocukların jurnallerini hazırlamadan ayrılmış ve jurnaller tedavi için Oradakihondros Sıbyan Muallimi Hüseyin Efendi tarafından hazırlandığına dair takrir.-1886-08-30
ACLEVE00018.jpg.jpg
Eylül başlangıcından itibaren Liva Mekteplerinin icra olunan teşkilatında oraya ait tahsisat-ı ? pusulasının bu kere leffen irsal kılındığı ve bunun haricinde masraf yapılmaması v.b hususlara dair yazı. [27 Ağustos 1309]-1893-09-08
ACLEVE00005.jpg.jpg
Application of secretary, acting as Muslim Religious Foundations' Director, to Supreme Directory of Education asking for issuing of an order to Sub-Customs officer of Sitias to allow the collecton deposited by Huseyn Moutafaki, Antonios Mihelopoulos.-1912-10-10
ACLEVE00019.jpg.jpg
Maarif nizamnamesinin tesisinin maksadı vatan evladlarının saadeti mucib olan terakkiyatlarının temine bağlı olduğu halde kazaları Maarif Şubesi Heyet-i Müntehabasi hususunda hassasiyet göstermediklerine dair Uyanu Kariyesi ahalisinin arzuhali-1893-09-09
ACLEVE00022.jpg.jpgBir sandık içinde 1900 adet Elifba-ı Osmani Ahmed Kami Efendi vasıtasıyla geldiğine dair Totozade Ahmed imzalı ilm-i haber. [9 Mayıs 1299]-1883-05-21
1-20 / 34
Discover
Type
Issue Date
Browse