21-34 / 34
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVE00011000.jpg.jpg
Laşid Sancağı Uyanu Maarif Şubesi evrakı. [1299]-1883
ACLEVE00033.jpg.jpgİğtişaş sebebiyle muvazenelerine konulmayan 1305 ve 1304 seneleri maarif tahsisatından Liva İslam Maarif Sandığının matlubu hakkında tahrirat. [18 Ağustos 1306]-1890-08-30
ACLEVE00017.jpg.jpgThe Director of the Lasithinou Muslim Foundations sends Mr. Emmanouil Moudatson a copy of the register of the delivery of the books of the ex accountant of the Evkaf-1904-10-30
ACLEVE00034.jpg.jpgLiva Maarif Kütüphanesine gönderilecek Kitapların Havanın Yağmurlu olmasından Dolayı gönderilemediğine dair pusula--
ACLEVE00032.jpg.jpgLaşid Sancağı Mülhakatından Yerapetre, Estiye,Uyano, Mirambela, Kazaları ile İspirlanga Kalesinde mevcut ve küşade olan veya gelir azlığından kapanan İslam Mekatibinin adet ve keyfiyetini Bildiren cetvel. [31 Kanun-i Sani 1306]-1891-02-12
ACLEVE00024.jpg.jpgGirit Maarif-i İslamiye Nizamname-i Cedide Hükümlerine uygun olarak kazalarda inşa olunacak mekteb-i iptidailerin tesisisyle mekteplere devam edecek talebenin anne ve babalarının derece-i besariyeti bir komisyonca incelemesine dair karar.--
ACLEVE00023.jpg.jpgKazanın bazı kurasına müceddeden mekatip küşadına dair bütçeye İlave yapılması düşünülmüş ise de mümkün olmadığından mevcut Mekteplerin Hüsn-i İdaresine dikkat edilmesi hakkında karar [29 Eylül 1310]-1894-10-11
ACLEVE00013.jpg.jpgTo the Directorate of Education. Lasithiou Mouftis Moustafa Rahit informs the Prefect that the amounts received by the Foundation from taxes in favor of the court during April 1905 had been sent to the customs house-1905-05-07
ACLEVE00016.jpg.jpgİspirlanga Rüşdiye ve İptidaiye Mekatibi Şakirdanından olup devam edemeyenlerinin isimlerini havi listede yer alan çocukların babalarına tenbih olunmasına dair İspirlanga Nahiye Müdürü Ali Salih'in arzı. [24 Ağustos 1310]-1894-09-05
ACLEVE00010001.jpg.jpg
Laşid Maarif Meclisine gönderilen tahriratlar. [Mayıs 1301]-1885-05
ACLEVE00008.jpg.jpg
Mekteb-i Rüşdiye'de haddinden fazla talebe bulunduğundan muallimlerin becayişi hakkında vuku bulan karar üzerine mektebin kapatılmış olduğu ve açılması için gerekli tedbirlerin alınması hususunda Kokomazaki Kuşlu Hüseyin imzalı dilekçe. [18 Temmuz 1303]-1887-07-30
ACLEVE00006.jpg.jpg1303 senesine ait muvazene-i umumiye hakkında Maarif Reisi Bilalefendi'nin kanaatlerini bildiren yazısı. [9 Teşrin-i Sani 1303]-1887-11-21
ACLEVE00028.jpg.jpgKanun-i Esasinin 108 maddesi 9. fıkrasına göre ders cetvelinin ve programının meclisçe onaylanmasına dair Laşid İhtiyar Meclisi Reisinin tahriratı [7 Şubat 1326]-1911-02-20
ACLEVE00025.jpg.jpgMünhal kalan İslam Muallimliğine Müftü Efendi'nin İnhasıyla Kadıoğlaki Mustafa Efendi'nin tayinine muvafakat hasıl olmuş ve Yeni Usul Elifba-ı Osmani ile Ecza-ı Şerifeden 25 adedin postayla gönderilmesi için Laşid Livası İhtiyar Meclisi Reisinin istidası.-1916-03-13
21-34 / 34
Discover
Type
Issue Date
Browse