1-10 / 16
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVSC00020.jpg.jpgTevfik Alaki ile evlenecek olan Nesibe binti Halil Bakkalaki'nin çehizinin masrafı olan 500 kuruşu Şefkat Sandığı’ndan aldığına dair Yarapetreli Ömer Beyzade Mustafa Fuad imzalı senet [16 Nisan 1299]-1883-04-28
ACLEVSC00021.jpg.jpgİane-i harbiyeden dolayı İspirlanga Şefkat Sandığı’na aid akçeden liva Şefkat Sandığına aktarılan 400 kuruş hakkında mazbata [31 Ağustos 1299]-1883-09-12
ACLEVSC00019.jpg.jpg
Rüştüne erişen kızı Fatma ile İspirlangalı Papuşçu esnafından Mustafa Kılavuraki talip bulunmuş ise de kızının evi için ve çeyizi için babası Mustafa Kapsalaki'nin yardım talebi [19 Teşrin-i Sani 1299]-1883-12-01
ACLEVSC00023.jpg.jpg
Katouyano Kariyesi’nden olup 15 sene Mukaddem pederinin vefat etmesi ile fakir düştüğü ve evlenmek üzere olduğundan ihtiyacına binaen Laşid Sancağı Şefkat Sandığı akçesinden Atike binti Mehmed Hasanaki'nin bir miktar akçe talebi. [10 Mayıs 1299]-1883-05-22
ACLEVSC00024.jpg.jpg
Laşid Sancağı Şefkat Sandığı’nın bidayet-i teşkilinden itibaren komisyon varidat ve masarifat devir muhasebe defteri. [23 Ağustos 1304]-1888-09-04
ACLEVSC00016.jpg.jpg
Ali Galip Efendi, Hasan Tahsin, Ali Saib ve Ahmed Said Efendi'lerin Dersaadet Mekteb-i Harbiye-i Şahaneye gitmek üzere Laşid Maarif Meclisi azasından Ahmed Hamdi Efendi tavassutu ile bu talebelere yarım navlun yardım edilmesine dair talimatname.-1887-09-09
ACLEVSC00015.jpg.jpgEşi Tuti Hanım'ın Askeri Şahane için biçmiş olduğu 40 takım yazlık elbisenin bedeli olan 40 kuruşu Yarapetre İane Komisyonunda aldığına dair Aşık Mustafa imzalı senet. [11 Mayıs 1302]-1886-05-23
ACLEVSC00007.jpg.jpgŞefkat Heyetinin 19 Sayılı kararnamesi gereğince imal olunan kutuların tamir masraflarına verilmek üzere 3 kuruş 15 paranın Şefkat Sandığı’ndan alındığına dair makbuz. [30 Kanun-i Sani 1298]-1883-02-11
ACLEVSC00009.jpg.jpgŞefkat Heyeti’nin 3 no.lu kararnamesi gereğince Yerapetreli Zarife Süleyman Ağazopola'ya verilmek üzere 15 kuruşun Laşid Şefkat Sandığı’ndan ödendiğine dair makbuz. [22 Kanun-i Sani 1297]-1882-02-03
ACLEVSC00004.jpg.jpgYenişehir, Karakaş Camii-i Şerifinin ihtiyaçları konusunda İmam Şabanın dilekçesi. [10 Teşrin-i Evvel 1304]-1888-11-22
1-10 / 16
  • 1
  • 2

Discover