1-10 / 282
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVJ00004.jpg.jpgLaşid Sancağı Estiye Kazasında sakin Fatma Ahmet Polakinin vekaletname suretidir. [26 Kanun-i Sani 1885]-1885-01-26
ACLEVO00162.jpg.jpg
Ottoman Bank for the Lassithiou Orphans against Halil Nahi Betrizade and his guarantor Arif Kaoukaki. According to a document signed in the presence of the Ierapetras Notary Mehmet Seik Melidodzade the fırst one owes to the bank 8242 dr.-1886-05-15; 1888-12-08
ACLEVP00077.jpg.jpg
Kaguş Camii İmamı Tosun'un maaşlarını Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair pusulalar. [31 Teşrin-i Evvel-Gaye-i Şubat 1304]-1888-11-12; 1889-03-12
ACLGVM00021.jpg.jpg
İane Komisyonu’nun teşekküle dair emirnameden evvle komisyonun teşekkül ettiğine dair İspirlanga Maarif Reisi Derviş Salih imzalı tahrirat. [6 Mart 1302]-1886-03-18
ACLGVM00025.jpg.jpg
Vasiliki Kariyesi Ahal-i Müslimesi İane-i Askeriye defteri. [6 Nisan 1302]-1886-04-18
ACLEVF00136.jpg.jpgHanyevizadeganın Mekteb ve Medreseleri Vakfı'ndan Yerapetre Kasabası'ndaki vakıf konağının tahliye olunan abdesthanesinin çukurunun masarif-i tahliyesi olan parayı vakıf varidatından olmak üzere Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair pusula. [3 Haziran 1305]-1889-06-15
ACLEVO00011.jpg.jpgSigalı Makri Alaki yetimi tarafından Laşid Eytam Sandığı aleyhine açılan davanın mahkeme masraflarınının Eytam Sandığı'ndan ödendiğine dair Eytam Müdürü Halil Sıtkı imzalı ilm-i haber. [19 Kanun-i Sani 1304]-1889-01-31
ACLEVF00238.jpg.jpgYerapetre Rüşdiye Mektebi için taraf-ı maariften celb ve mübayaa olunan 3 kıta haritanın astar ile diğer masrafların bedeli olan 22,5 kuruşu Yerapetre Maarif Şubesi Sandığı'ndan aldığına dair Ali Sami imzalı senet. [22 Şubat 1303]-1888-03-05
ACLEVF00139.jpg.jpgKaguş Kariyesi Cami-i Şerifi'nin 1305 senesi zeytinyağı masrafı olan 16 kuruşu Laşid Evkaf-ı Nukud-ı Mevkufe Sandığı'ndan aldığına dair Kaguş Camii Eski İmamı mühürlü pusula. [15 Teşrin-i Evvel 1305]-1889-10-27
ACLEVPR00038.jpg.jpgHanyevizade Ahmed Murad Bey’in mütevellisi Hanyevizadegan’ın mekteb ve medresesi evkafından, Evkaf Sandığı'ndan iltizam olan akaratın iltizam bedelini aldığına dair Mütevelli-i Mumaileyhin Vekalet-i Resmiye Vekili Yusufaki imzalı pusula [2 Kanuni Evvel 1302]-1886-12-14
1-10 / 282

Discover