1-10 / 167
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVO00142.jpg.jpg
Hüseyin Efendi eytamının Derun-ı İspirlanga'da mutasarrıf oldukları tarla ve bir bab mahzenin bedel-i İcarları hususunda İspirlanga Adası Müdürü Mustafa Mühürlü tahrir. [25 Teşrin-i Evvel 1293]-1877-11-06
ACLEVO00102.jpg.jpgTortolis Kariyeli İsfilaçaki Mustafa'nın kerimesi Anike'nin rüştünü ispat etmesinden dolayı alınan senet [12 Şubat 1291]-1876-02-24
ACLEVF00123.jpg.jpgYeniköy'de Karakaş Ahmed Ağa Cami-i Şerifi'nin 1288 senesi Kanun-i Sani başlangıcından 1289 senesi Haziran sonuna kadarki zeytinyağı bedelinin Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair adı geçen camii imamı Abdülhalim imzalı pusula. [27 Mayıs 1289]-1873-03-20
ACLEVO00049.jpg.jpgHacı Haydar Efendi kerimesi Huriye Hatun'un eşi Aplatipuzili (?) Molla Osman'ın yetimi Haydar için satın alınan mülklerin ücreti olan 426 kuruşu vasisi Hasan Efendi tarafından Laşid İslam Eytam Sandığı'ndan alındığına dair pusula. [10 Rebiyül-Ahir 1292]-1873-06-07
ACLEVO00060.jpg.jpgYerapetreli müteveffa Hasan Velinaki'nin yetimlerinin Maloviz Kazası, Kavrahor Köyü'nde mutasarrıf oldukları mülkleriyle ilgili olarak Kaza Kaymakamı Abdülhamid tarafından verilen ariza. [10 Nisan 1290]-1874-04-22
ACLEVO00051.jpg.jpgPaskokefali Paşalaki Mustafa'nın yetimi olup reşid olan Ahmed'in Laşid İslam Eytam Sandığı'ndaki akçesine mahsuben 4280 kuruşu aldığına dair pusula. [19 Rebiyül-Ahir 1292]-1873-06-16
ACLEVS00105.jpg.jpg
Laşid, Mirambela Kasabası, Hamıryako Kariyesi sakinlerindenken ölen Mehmed Recebaki Bin Recep Bin Abdullahın Oğlu Mustafa ve kızı Safiyenin babalarından kalan mallarının Hıfzı için Ali Recebaki bin Mehmed'in vasi olarak nasbına dair ilam [22 Muharrem 1292]-1875-02-28
ACLEVPR00037.jpg.jpgMütevellisi olduğu Fatma binti Halil Bey minare ve kürsüsü icaratından olarak 170 kuruş 3 paranın Laşid Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair Mütevelliye Fatma Molla mühürlü pusula. [5 Ramazan 1288]-1871-11-18
ACLEVP00704.jpg.jpg98 senesi Mart ayı maaşı olan 200 kuruşu Laşid Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Yarepetre İnas Maktebi Muallimesi Halime Hasan Edib imzalı senet. [31 Mart 1289]-1873-04-12
ACLEVP00412.jpg.jpgİslam Eytam Sandığı'nın 1291 senesi için nizamen rüyeti derdest olan umum muhasebesinin tedkikinde hazır olmak üzere Yerapetre ahalisinden ve Merkez Liva Azası'ndan Beyzade(?) Bey ile Yerapetreli Molla İbrahim'in intihab ve tayin kılındığına dair ilm-i haber.-1875-03-25
1-10 / 167

Discover