1-10 / 18
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVO00197.jpg.jpg
Laşid Sancağı Eytam Sandığının 1300 senesi Mart ibtidasından 1308 senesi Şubat nihayetine değin muhasebe-i umumiyesini gösteren defterdir.-1884-01-13; 1893-03-12
ACLEVO00338001.jpg.jpg
Merkez İdaresi Yerapetre Kasabasındaki Laşid Sancağı İslam Eytam Sandığı Müdürü sıfatıyla Kokonaki Halil Sıdkı Efendi tarafından Yerapetre, Kendre Kariyesinden Hanya Hapishanesinde mahbus medyun Haydar Hasanaki ve Hasan Ayvasaki aleyhine ihbarname.-1889; 1890
ACLEVF00439.jpg.jpgİspirlanga Cami-i Şerifi Mahfilinin inşasında sarf olunan masraf pusulaları. [24 Eylül 1304-4 Haziran 1306]-1888-10-06; 1890-06-16
ACLEVP00689001.jpg.jpg
Estiye Avniye Camii İmamı Hafızaki Hüseyin'in maaşını Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair senetler. [31 Teşrin-i Evvel 1305-28 Şubat 1305]-1889-11-12; 1890-03-12
ACLEVF00253.jpg.jpg
İspirlanga Cami-i Şerifi Minaresinin tamiri için yapılan masraflara dair pusulalar. [20 Mart-25 Şubat 1305]-1889-04-01; 1890-03-09
ACLEVF00022.jpg.jpg
Defterdar Ahmed Paşa Camiinin masraflarına dair Ali Rüstem, Semercaki Ali Bayram, Yerapetre Kazası Kaymakamı ve inşaat Komisyonu Reisi Ali Sırr, Sandık Emini Kadıoğlaki Şevket ve Çakaki Rüstem imzalı belgeler. [10 Eylül 1301-27 Eylül 1308]-1885-09-11; 1892-10-29
ACLEVP00341.jpg.jpg
1296, 1297 ve 1311 seneleri Laşid Maarif Sandığı maaş senedatı. [1296, 1311]-1880; 1895
ACLEVP00034.jpg.jpg
İmam Mustafa Sıtkı, Şaban ve Süleyman efendilerin, Katip Mustafa Fehmi'nin, Ali Rüstem'in, Defterdar Ahmed Paşa Camii hizmetkarının Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair pusulalar. [30 Teşrin-i Sani 1301- 2 Mayıs 1312]-1885-01-12; 1896-05-14
ACLEVS00006.jpg.jpg
Estiye Kazası Laminosa Köyü ahalisinden Hakiroğlu Molla Hüseyin yetimlerinden Süleyman Ağa'nın mirası ile ilgili belgeler.-1888-05-19; 1892-10-19
ACLEVF00377.jpg.jpg
Mirambela Şubesi dahilindeki mekteplerin tamir masraflarının Liva Maarif Sandığı'ndan alındığına dair ita kılınan mazbatalar. [4 Teşrin-i Sani 1304-17 Mart 1306]-1888-11-16; 1890-11-29
1-10 / 18
  • 1
  • 2