1-10 / 14
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVO00142.jpg.jpg
Hüseyin Efendi eytamının Derun-ı İspirlanga'da mutasarrıf oldukları tarla ve bir bab mahzenin bedel-i İcarları hususunda İspirlanga Adası Müdürü Mustafa Mühürlü tahrir. [25 Teşrin-i Evvel 1293]-1877-11-06
ACLEVJ00079.jpg.jpgMahre Kariyesi'nin Menufaç Kazası, olduğu malum ise de müteveffa Bıçakçı Ahmed'in güya Laşid Sancağı havalisinde emlaki olduğu yönündeki iş'arı üzerine hangi kariyede olduğunun tedkiki hususundaki tahkikatın yapılmasına dair tahrirat. [11 Nisan 1293]-1877-04-23
ACLEVO00132.jpg.jpgEstiye Kazası, Ziro Kariyeli müteveffa Kodolaki Hacı Hüseyin Ağa'nın eytamından Meryem evleneceğinden çeyizi için sarf edilmek üzere Laşid Eytam İslam Sandığı'ndaki akçesinden para verilmesine dair vasisi Osman Bey'in istidası. [23 Temmuz 1293]-1877-08-04
ACLEVO00101.jpg.jpgMirambelakazası, Aplatipozili (?) müteveffa Koçafalaki Mustafa eytamının mutasarrıf oldukları emlakın 1293 senesi Eylül başlangıcından itibaren 4 sene müddetle iltizam olunduğuna dair Laşid Eytam İslam Müdürü'nün tahriratı. [19 Eylül 1293]-1877-10-01
ACLEVS00047.jpg.jpgVelizaki Hasan Ağa'nın sagir oğluna Kandiye'deki emlakten hissesine ikraz edilenin mikdarını tanzim kılınan bir kıta kassam defteriyle yapılan ihale sonunda hazırlanan kontratonun bir kıtası İslam Eytam İdaresinden Leffen takdim kılındığına dair tahrir.-1877-01-04
ACLEVO00056.jpg.jpgYerapetreli Sofia Kiryato Pola'nın İslam Eytam İdaresine olan borcunu ödemek üzere eşi Apano Horyo Köylü Nikola istiratinin idareye gelmek üzere köyden yola çıktığına dair ilm-i haber. [28 Mayıs 1293]-1877-06-09
ACLEVPR00193.jpg.jpgRukaka Camii Vakfından musakkafat defterindeki kayıttan mutasarrıf olduğu Kifola adlı akarın 12 senelik icaresi hakkında Mehmed imzalı senet. [15 Temmuz 1293]-1877-07-27
ACLEVJ00015.jpg.jpg
Taşra Eytam Sandıklarındaki meblağın ekserisi memurin-i hükümet ve ahali-i memlekete eda olunup Muamele-i Nizamiyesine sürüncemede kalarak eytamın mağduriyetine sebep olduğundan yeni nizamlar gelince uygulamaya konulacağına dair tezkere [2 Temmuz 1293]-1877-07-14
ACLEVPR00231.jpg.jpgİbrahim Kapudan'a istikraz eden mahzenin bedel-i icarı olan 243 kuruşun zabıta marufetiyle takdim kılındığına dair İspirlanga Adası Müdürü Mustafa mühürlü tahrir. [19 Temmuz 1293]-1877-07-31
ACLEVFM00002.jpg.jpg
Kendire ahalisinden Fatma binti Mustafa'nın Veli Tataraki ile evlendiklerini gösteren belge. [22 Receb 1294]-1877-08-02
1-10 / 14
  • 1
  • 2

Discover

Issue Date