1-10 / 108
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVO00282.jpg.jpg
Liva İhtiyar Meclisinden 10 Şevval 1290 tarihli emirnameye cevaben Kethüdaoğlu Yusuf Ağa'nın eşi Havvanın, Molla Hüseyinoğlu Mustafa Efendi'den olma kızı Emineye halası Müteveffiye Kamileden intikal eden akçeye dair Yerapetre Kazası Kaymakamının arizası.-1873-12-17
ACLEVO00264.jpg.jpgKendreli müteveffa Hacı Bilal Ağa yetimlerinin mülkleri civarındaki tarla, bağ, zeytin ve meyve ağaçlarının bulunduğu bahçenin satın alınması ve yetimlerin sandıktaki paralarından ödenmesine dair vasileri Ali Efendi'nin dilekçesi.[14 Ağustos 1289]-1873-08-26
ACLEVO00320000.jpg.jpg
Laşid Sancağı Mutasarrıflığına bağlı olup Kandiye Eytam İslam Sandığında borçlu bulunan kişilerin borçlanma nizamına uygun olarak rehin ve kefil-i milli alınarak yenilemeleri hakkında alınan karar.[2 Haziran 1289]-1873-06-14
ACLEVPR00342.jpg.jpg
Karakaşzade müteveffa Mazlum Efendi'nin kızının Estiye'de mutasarrıf olduğu emlakın 2 sene müddetle iltizamına dair kontratonun takdim edildiğine dair takrir. [14 Şubat 1288]-1873-02-26
ACLEVS00079000.jpg.jpg
Hüseyin ibn Salih ile Hanife binti Osman'ın nikah akdi. Daha önce terekesi Laşid Sancağına teslim kılınan Molla Hüseyin'in mirasının paylaşılmasına dair bir belge. [Ramazan 1259]-1873-09
ACLEVO00323.jpg.jpg
Saatçizade Merhum Mustafa Efendi'nin İspirlanga'da olan yetimlerinin maişetleri için müteveffanın emlakinin İslam Eytam Sandığının İhtiyar Meclisi marifetiyle iltizama verilip akçesinden her bir çocuğa ayda 20 kuruş nafaka bağlanması hakkında takrir-1873-10-21
ACLEVPR00340.jpg.jpg
Tahir Bey'in evlendirdiği kızının mutasarrıf olduğu emlaki 25.000 kuruş bedel ile ve 1 sene müddetle furuht eylediği 5000 kuruş da peşin olarak aldığına dair takrir. [7 Şubat 1288]-1873-02-19
ACLEVO00269001.jpg.jpg
Yerapetre Kazası, Yaniçi Kariyeli Mehmedo Süleyman Yetimlerinin Emlakinin İltizam bedelinden olarak mültezimi Yerapetreli Mahzaroğlu Nuri'nin İslam Eytam Sandığına vereceği meblağı tediye etmesi hususunda takrir. [19 Kanun-i Evvel-2 Kanun-i Sani 1289]-1873-12-31; 1874-01-14
ACLEVO00284.jpg.jpg
Müteveffa İmamzade Hacı Mehmed Efendi yetimi Necib'in 6 aylık birikmiş nafakasının ödenmesine dair yetimlerin vasisi Hacı Mustafa Efendi'nin istidasıyla nafaka senetinin gönderildiğine dair Yerapetre Kazası Kaymakamı tarafından verilen takrir.-1873-12-16
ACLEVO00242.jpg.jpg
Kendre Kariyeli müteveffa Hacı Bilal eytamı için mübayaa olunan emlakın değeri ve yıllık gelirinin tahkik edilmesine dair takrir. [22 Ağustos 1289]-1873-08-24
1-10 / 108

Discover

Issue Date