1-10 / 43
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVF00497000.jpg.jpg
Rukakalı Ali Rıdvanaki'nin kızı Rukiye'nin vereceği olan 1026 kuruşun tesviyesi hususunda Estiye Kazası Kaymakamının takriri. [10 Mayıs 1288]-1872-05-22
ACLEVO00322000.jpg.jpg
Karakaşzade Mazlum Efendi'nin kızının çocuğunun Laşid Sancağındaki akarlarının mahsulatının nafakasına bedel olmak üzere birkaç yıldır alınamadığından biriken kira ve mahsül bedellerinin talebine dair Hüseyin Atıf imzalı istida.[21 Cemaziyel-Evvel 1289]-1872-07-27
ACLEVO00299.jpg.jpg
Arpacıoğlu müteveffa Molla Mustafa'nın İslam Eytam Sandığı'na olan 27.000 Küsur kuruş borcuna kefil olan Hacı Haliloğlu Molla Tahir'in Estiye Kazası'nda bulunduğu cihetle çağrılmasına dair takrir. [30 Nisan 1288]-1872-05-12
ACLEVF00399.jpg.jpgGirid Menafi Sandığı'ndan yapacağı 1000 kuruşluk istikrazın Laşid Mal Sandığı'ndan ödenmesi hususunda Liva Hesap Emini Mehmed Efendi'yi vekil kıldığına dair Yerapetreli Mustafa Kerimaki imzalı istida. [3 Zilkade 1288]-1872-01-14
ACLEVO00313.jpg.jpg
Yerapetre Kazası'na bağlı Vasiliki Kariyeli müteveffa Emiraki Mazlum Ağa'nın Yetimi Nazif'in hanesinin yanında yeni bir ev satın almasının gerekli olup olmadığı hakkında ihtiyar meclisinden durumun sorulmasına dair takrir. [9 Ağustos 1288]-1872-08-21
ACLEVP00658001.jpg.jpg
Laşid Sancağı İslam Eytam Müdürü Ali Efendi'nin tekrar seçilmesi caiz olmadığından yerine bir başka münasip kişinin seçilmesine dair yapılan görüşmede idare azası Necip Bey'in ve Yusufaki İbrahim Efendi'nin Vekil olarak seçildiği hususunda takrir-1872
ACLEVO00280000.jpg.jpg
Arpacıoğlu müteveffa Molla Mustafa'nın Laşid İslam Eytam Sandığı'na borcunun ödenmesi için satılan Mera, 25.000 kuruş bedel ile İskılavuslu Derviş Ağa'nın üzerinde kaldığı, 10 gün içinde parayı ödemesi gerektiğine dair Hüseyin Sudi imzalı takrir.-1872-09-28
ACLEVO00293000.jpg.jpg
Eytam Sandığı'na gönderilen 30 Zilkade 1289 tarihli emirnameye cevaben Estiyeli müteveffa Hasan'ın Sutralı Abdullah ile Yumaki Hüseyin ve Vaveloslu Bedri Laguzaki ve Ahmed Kalbunçaki'den olan alacağının tahsiline dair Hüseyin Sudi'nin takriri. [10 Mayıs 1288]-1872-05-22
ACLEVO00319.jpg.jpg
Yerapetre ahalisinden vefat Eden Çavuşoğlu İbrahim Ağa'nın yetimlerinin Yerapetre'de bulunan bir dükkanın tamamen yanmasıyla Eytam-ı İslam Sandığındaki akçelerinden dükkanın tamiri hususunda vasileri İmamzade Halil Efendi'nin arzuhali üzerine alınan karar-1872-10-16
ACLEVO00277001.jpg.jpg
Müteveffa Recep Ağa'nın yetimesi Melike'nin Laşid İslam Eytam Sandığı'ndaki akçesinden verilen nafakası bir müddetten beri verilemediğinden biriken meblağın kendisine verilmesine dair Kandiye Livası Mutasarrıfı Es-Seyid Mustafa Nuri imzalı takrir.-1872-10-17
1-10 / 43

Discover

Type
Issue Date