1-10 / 25
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVJ00120000.jpg.jpg
Musakkafat ve Menkulat-ı Vakfiyeyle Araza-i Emiriyenin vefattan sonra borç etmesi hakkında 1286'de tanzim kılınan nizamnamede medyunun vefatından sonra uhdesinde bulunan emlaka müdahale olunması hususundaki emirnamenin suretidir. [6 Kanun-i Evvel 1287]-1871-12-18
ACLEVF00469.jpg.jpg
Hacı İsmail Bey Çeşmesi Vakfından olup Çavalaki Yanni bila-veled vefatıyla müsteciri bulunduğu emlakin kirası olan 27 kuruş 30 paranın Evkaf Memuru Zihni alındığına dair pusula. [12 Teşrin-i Evvel 1287]-1871-10-24
ACLEVF00467.jpg.jpgCami avlusunda bulunan bahçeye satın aldığı levazımın bedeli olan 88 kuruş 20 parayı Evkaf memurundan aldığına dair senet. [5 Haziran 1287]-1871-06-17
ACLEVPR00037.jpg.jpgMütevellisi olduğu Fatma binti Halil Bey minare ve kürsüsü icaratından olarak 170 kuruş 3 paranın Laşid Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair Mütevelliye Fatma Molla mühürlü pusula. [5 Ramazan 1288]-1871-11-18
ACLEVPR00035.jpg.jpgHanyevizade Hacı Ahmed Ağa Medresesi Vakfından Yerapetrede vakii akarattan Laşid İdaresi tarafından tahsil olunan İltizam bedeli olan 2587,5 kuruşu teslim aldığına dair Evkaf mütevellisi Mehmed Şerifi mühürlü pusula. [12 Teşrini Evvel 1287]-1871-10-24
ACLEVF00113.jpg.jpgDizdar İsmail Ağa Camii Vakfından Papa Dimitri ve Yorginin Evkaf İdaresindeki feralarından cibayetlerine isabet eden paranın Laşid Evkaf Memuru Zihni Efendi uhdesinde Kandiye Evkaf Memuru Mehmed Şükrü Efendiden aldığına dair [12 Teşrini Evvel 1287]-1871-10-24
ACLEVF00114.jpg.jpgSertopi Minare ve Kürsüsü Vakfı'ndan tahsil olunup emaneten mahfuz bulunan 170 kuruş 3 paranın Kandiye Evkaf İdaresi'ne irsal olunmak üzere Laşid Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair Evkaf Memuru Ebubekir Zihni mühürlü pusula. [25 Eylül 1287]-1871-10-07
ACLEVP00149.jpg.jpgSabuncuzade Ahmed Ağa Medresesi Vakfından icare-i vahideli akarının iltizam bedeli ve kiralarından tahsil olunup emanette tutulan 5327 kuruşun Kandiye Evkaf İdaresinden gönderilmek üzere Sandık Emini Recep Efendiden alındığına dair pusula. [12 Nisan 1287]-1871-04-15
ACLEVP00146.jpg.jpg
Sertopi Minaresi Evkafından intikal ile Laşid Sancağı Evkaf Sandığında emaneten bulunan 42 kuruşu idareden aldığına dair Vakıf Mütevelliyesi Fatma Hatun imzalı pusula. [26 Nisan 1287]-1871-04-29
ACLEVF00106.jpg.jpgHacı Abdurrahman Ağa Vakfı'ndan Ayvanpama'daki boş tarlanın hükümet marifetiyle işletilmesi karşılığında 30 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Yüzbaşı Recep Mühürlü pusula. [12 Zilkade 1287]-1871-02-03
1-10 / 25

Discover