1-10 / 1750
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVJ00004.jpg.jpgLaşid Sancağı Estiye Kazasında sakin Fatma Ahmet Polakinin vekaletname suretidir. [26 Kanun-i Sani 1885]-1885-01-26
ACLEVO00098.jpg.jpgUsta Reşid'in çocuklarının vasisi Selim Efendi rüsumat memuru tayin kılınarak İsfakiye'ye azimet ettiği ve eytamın umur ve hususatının rüyet ve tesviyesi derdest olmasına binaen başka vasinin tayinine dair Emval-i Eytam Müdürünün yazısı. [25 Mayıs 1310]-1894-06-06
ACLEVP00021.jpg.jpg
Müessesat-ı Diniye Müdürü Merbutafaki Hüseyin Şakir'in, Katip Hacı Kahramanaki Hüseyin Hüsnünün ve Mübaşir Mustafa'nın 1323 senesi Teşrin-i Evvel dönemine ait maaşlarını Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldıklarına dair pusulalar. [4 Teşrin-i Sani 1323]-1907-11-17
ACLEVO00162.jpg.jpg
Ottoman Bank for the Lassithiou Orphans against Halil Nahi Betrizade and his guarantor Arif Kaoukaki. According to a document signed in the presence of the Ierapetras Notary Mehmet Seik Melidodzade the fırst one owes to the bank 8242 dr.-1886-05-15; 1888-12-08
ACLEVO00142.jpg.jpg
Hüseyin Efendi eytamının Derun-ı İspirlanga'da mutasarrıf oldukları tarla ve bir bab mahzenin bedel-i İcarları hususunda İspirlanga Adası Müdürü Mustafa Mühürlü tahrir. [25 Teşrin-i Evvel 1293]-1877-11-06
ACLEVP00060.jpg.jpgUyanu Camii İmamı Ali Faik’in 1310 senesi için Camiye gönderilen senetin havi olduğu miktarın Sermetaki Osman Zeki Beye verilmesine dair Evkaf muhasebeciliği Canib-i Alisine gönderilen ilm-i haberi. [9 Haziran 1310]-1894-06-21
ACLEVP00056.jpg.jpg
İspirlanga Camii İmamı Hasan'ın maaşını Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair pusula ve kaybettiği mühür yerine örneği basılı mührü kullanacağına dair dilekçesi. [30 Nisan 1309 - 27 Nisan 1310]-1893-05-12; 1894-05-09
ACLEVO00113.jpg.jpg
Apsorazaki Mustafa'nın yetimi Mehmed Ramazan'ın vefatı ile Validesi terekesinden Laşid Eytam Sandığındaki akçesine mahsuben 67,5 kuruşu aldığına dair makbuz ve veraset İlamı. [31 Mayıs 1306]-1890-06-12
ACLEVP00077.jpg.jpg
Kaguş Camii İmamı Tosun'un maaşlarını Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair pusulalar. [31 Teşrin-i Evvel-Gaye-i Şubat 1304]-1888-11-12; 1889-03-12
ACLEVO00102.jpg.jpgTortolis Kariyeli İsfilaçaki Mustafa'nın kerimesi Anike'nin rüştünü ispat etmesinden dolayı alınan senet [12 Şubat 1291]-1876-02-24
1-10 / 1750

Discover

Issue Date