1-10 / 58
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVO00006.jpg.jpg
Mustafa Fehmi Efendi Yetimlerinin masraf muhasebe cetveli. [15 Eylül 1319] [Laşid]-1903-09-28
ACLEVPR00020.jpg.jpg
Mekteb ve Medreseni vakıf akarından 1312 senesi Eylülünden itibaren 1 ay müddetle iltizam için müzayedeye çıkarılan akarın müzayede pusulası. Akarın Yorgi Kafutakiye ihalesine karar verilmiştir. [7 Eylül 1312]-1896-09-19
ACLEVPR00221000.jpg.jpg
Estiye Kazası’nın vakıf akarının Eylül 1336-Ağustos 1340 dönemine ait 4 senelik iltizam müzayede pusulalarını ihtiva eden defter. [1336]-1920
ACLEVPR00220001.jpg.jpg
Kaguş Kariyesi ahalisinin icare defteri. [1313]-1897
ACLEVF00384.jpg.jpg
İspirlanga Maarif Şubesinin Bidayet-i Teşkili olan Eylül 97'den 31 Mayıs 99'a Kadar Liva Maarif Meclisinden vürud eden ile mahallince istihsal kılınan hususi varidatını ve masarifat-ı vakıasını mübeyyin 21 aylık muhasebe defteri. [5 Ağustos 1299]-1883-08-17
ACLEVF00382000.jpg.jpg
Laşid Sancağı Evkaf Sandığı Emenetinden infisali dolayısyla Halefi Mustafa Sırrı Efendiye devri icab eden varidat ve masarıfat defteri. [27 Temmuz 1309]-1893-07-08
ACLEVO00115.jpg.jpg
Müteveffa Lazanaki Ahmed Ağa'nın yetimleri için alınan eşyaların bedelinin ödenmesine dair yetim-i merkumun vasisi ve amcası Lazanaki Alim Mustafa imzalı istida ve eşya defteri. [24 Mayıs 1305]-1889-06-05
ACLEVO00352001.jpg.jpg
Eytam Sandığı matlubat defteri. [Şubat 1299-Şubat 1310]-1884-02; 1885-03
ACLEVPR00185000.jpg.jpg
Muhtelif şahıslara ait emlakın miktarını gösteren defter.--
ACLEVF00343000.jpg.jpg
Laşid Sancağı Evkafının emval ve duyununu ve vuku bulan ödemeleri ihtiva eden mushasebe defteri. [1303]-1887; 1888
1-10 / 58

Discover

Issue Date