31-40 / 1750
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVO00016.jpg.jpgEytam Sandığının İstinaf Mahkemesince olan davalarının mahkeme masraflarına mahsuben 2 Fransız Lirasının gönderilmiş olduğuna dair ilm-i haber. [5 Nisan 1306]-1890-04-17
ACLEVS00105.jpg.jpg
Laşid, Mirambela Kasabası, Hamıryako Kariyesi sakinlerindenken ölen Mehmed Recebaki Bin Recep Bin Abdullahın Oğlu Mustafa ve kızı Safiyenin babalarından kalan mallarının Hıfzı için Ali Recebaki bin Mehmed'in vasi olarak nasbına dair ilam [22 Muharrem 1292]-1875-02-28
ACLEVS00021.jpg.jpgPederi Tahir Efendizade Mehmed Hakkı Efendi'nin akaratının iltizam bedelinin verasete sarfına dair Defterdar Ahmed Paşa Cami-i Şerifi Müezzin-i Sabıkı müteveffa Tahir Efendizade Mehmed Hakkı Efendi'nin oğlu Mustafa'nın istidası. [25 Şubat 1329]-1914-03-10
ACLEVPR00256.jpg.jpgDaire Katibi Hacı Kahramanaki Hüseyin Efendi'nin teşrin-i evvel başlangıcında Mirambela'nın Kırımçe ve diğer köylerinden icar bedellerinin tahsili memuriyetine dair takrir.-1904-01-18
ACLEVS00008.jpg.jpgmüteveffa Çolak Hasanaki Derviş ve zevcesi müteveffa Hanife Hanım’ın terekesinden Laşid İslam Eytam Sandığı’ndaki akçesinden 300 kuruş aldığına dair pusula. [22 Teşrin-i Evvel 1308]-1892-11-02
ACLEVPR00251.jpg.jpgİrsal ettiği kanun-i sani ve şubat 1320 aylarına ait icar bedellerinin alındığına ve senetlerinin gönderildiğine dair Estiye İmamı Receb Efendi'ye gönderilen tahrirat. [4 Şubat 1320]-1905-02-17
ACLEVS00053.jpg.jpgEstiye'nin İhlaziye Kariyesi ahalisinden olup Kuşadası'nda vefat eden Akide Bedropola binti Bedri Yekataki adlı hanımın veraseti hakkında Mehmed Tahiraki bin Tahir imzalı istida.-1908-09-02
ACLEVS00103.jpg.jpgEstiye Kazası dahilinde Mulyana Kariyesi’nde Aya Androni Çiftliğinde katlen vefat eden Kamile Hacı Arifopola binti Ahmed Bin Hacı Arifin veraseti hakkında ilam. [17 Temmuz 1317]-1901-07-30
ACLEVPR00248.jpg.jpgYaniçi Kariyesi sakinlerinden Andrea Kurfaki'nin eşinin bu köyde malik olduğu bir kahvehanesini genişletmek istediğine dair tahrirat. [25 Temmuz 1320]-1904-08-07
ACLEVS00010.jpg.jpgPederi Vopolalı Çalpaki Molla Ali terekesinden Laşid İslam Eytam Sandığı’ndaki akçesinden 45 kuruş aldığına dair pusula. 25 Teşrin-i Evvel 1308]-1892-11-05
31-40 / 1750

Discover

Issue Date