11-20 / 1750
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLGVP00008.jpg.jpg
The Prefecture of Lasithiou Agios Nikolaos informs Lasithiou Moufti that because he failed to send a correct salary list for the second half of July 1905, the Prefecture did not send the salary of the secretary of the Foundation.-1905-10-11
ACLGVM00021.jpg.jpg
İane Komisyonu’nun teşekküle dair emirnameden evvle komisyonun teşekkül ettiğine dair İspirlanga Maarif Reisi Derviş Salih imzalı tahrirat. [6 Mart 1302]-1886-03-18
ACLGVE00012.jpg.jpg
To the Supreme Directorate of Education. Lasithiou Mouftis Moustafa Rahit asks for permission to leave his work for two months because his wife is sick and he must accompany her abroad.-1905-06-20
ACLGVM00025.jpg.jpg
Vasiliki Kariyesi Ahal-i Müslimesi İane-i Askeriye defteri. [6 Nisan 1302]-1886-04-18
ACLEVF00140.jpg.jpgYerapetre, Estiye Kazalarının 3 Cami-i Şerifine lazım olan hasırların gönderilmesi masrafların Laşid Postahanesinden gönderileceğine dair Laşid İhtiyar Meclisi Reisi Ve Müessesat-ı Diniye İdaresi Müdürü Ahmed Veliyüddin imzalı mektup. [10 Haziran 1330]-1914-06-23
ACLEVF00136.jpg.jpgHanyevizadeganın Mekteb ve Medreseleri Vakfı'ndan Yerapetre Kasabası'ndaki vakıf konağının tahliye olunan abdesthanesinin çukurunun masarif-i tahliyesi olan parayı vakıf varidatından olmak üzere Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair pusula. [3 Haziran 1305]-1889-06-15
ACLEVF00123.jpg.jpgYeniköy'de Karakaş Ahmed Ağa Cami-i Şerifi'nin 1288 senesi Kanun-i Sani başlangıcından 1289 senesi Haziran sonuna kadarki zeytinyağı bedelinin Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair adı geçen camii imamı Abdülhalim imzalı pusula. [27 Mayıs 1289]-1873-03-20
ACLEVF00155.jpg.jpgLaşid Müessesat-ı Diniye Dairesinin Mahkeme masrafları olarak medyun olduğu miktarın ödenebilmesi için daireye ait emlak-i mevkufenin satılarak borçların ödenmesine dair Laşid Müessesat-ı Diniye Müdürü Maytofaki Hüseyin'in yazısı. [11 Haziran 1327]-1911-06-24
ACLEVF00177.jpg.jpg
Cheque issued of Lawyer Mihail Kothri and delivered to the Administration's Director of the Religious Foundations of the Holy Court's (Ierodikiou) periphery, Emin Efendi Haji İsmailaki, concerning the payment of 11,60 drahmas as court expenses.-1904-08-19
ACLEVF00186.jpg.jpgInvitation of the Religious Foundations' Director of the Holy Court's (Ierodikiou) periphery of Lasithiou to the Parishal Committee of the Village Kato Horiou Fournis of the District of Neapoleos, to pay the sum of 210,05 drahmas.-1913-12-22
11-20 / 1750

Discover

Issue Date