11-20 / 629
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVPR00320.jpg.jpgResmi kontratla iltizam ettiği Hanyevizadeganın meşrutasından Uyanu Kazası, Vaho Kariyesi’nde akarı ihata ve eşcarını muhafaza eden duvarların tamire ihtiyacı olduğundan, keşfedilmesi zımnında heyet-i alilerinden münasip kişilerin gönderilmesi için dilekçe-1891-02-24
ACLEVPR00297.jpg.jpgEstiye Kazası’ndan Sandal Kariyeli Hacı Osman'ın eşi Asiye Hacı Ömeropola adlı hanımın vakfiyesi mucibince Avniye Cami-i Şerifine vakf ettiği akardan talep edilen 112,5 kuruşun mukabilinde verilen senet. [13 Kanun-i Evvel 1308]-1892-12-25
ACLEVF00417.jpg.jpgYerapetre'de Estiye Kapısı civarındaki namazgah arsalarında yapılmış olan duvarların ve Kaguş Cami-i Şerifi'nin ışık bedeli olan 107 kuruş 20 parayı Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Kuyumcu Kekaki Ali imzalı pusula. [1 Eylül 1306]-1890-09-13
ACLEVF00526.jpg.jpg
Stelyano Vasilaki ve Manoli Vasilaki ve Saktorya (?) kariyesi yazılı ve çeşitli hesapların bulunduğu kağıt. [Laşid?]-1892-11-02
ACLEVF00424.jpg.jpgEvkaf Dairesinin tuvaletlerinin temizliği için ödenen 28 kuruş 5 paranın makbuzu. [27 Kanun-i Sani 1307]-1892-02-08
ACLEVJ00107.jpg.jpgMaliye Nezaret-i Celilesinden 22 Cemaziyelahir 1307 ve 1 Şubat 1305 tarihli Damga Resmi Kanununa tabi olan devair-i resmiye makbuz senetleri ile evrak-ı sareye iktiza eden damga pulu yapıştırılmasına dair damga kanunu. [10 Mayıs 1306]-1890-05-22
ACLEVP00560.jpg.jpg1309 senesi Nisan-Mayıs dönemine ait 2 aylık maaşı olan 600 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Laşid Evkaf Seyyare Memuru Mustafa Nuri Gulaki imzalı senet. [31 Mayıs 1309]-1893-06-12
ACLEVS00065.jpg.jpgVefat eden kızkardeşi Mirace'nin terekesinden hissesine isabet eden 129 kuruşu Lazanaki Veli Bey'den aldığına dair pusula. [1 Nisan 1312]-1896-04-13
ACLEVF00441.jpg.jpgVilayet Varidatından Maarif Sandıklarına verilmekte olan Tedrisiye tahsisatının içinde bulunulan yıla mahsuben Liva Maarif Sandığına isabet edecek miktarın belirlenmesi hususunda Girid Vali Vekili imzalı takrir. [4 Temmuz 1309]-1893-07-16
ACLEVF00415.jpg.jpgKabristan'daki çukurun doldurulması için işlemiş olduğu 3 günlük yevmiyesi toplam 37 kuruş 20 parayı Laşid Evkaf Sandığı'ndan tahsil ettiğine dair Mustafa Ağzaki ile Topuzaki Hüseyin imzalı pusula. [21 Nisan 1308]-1892-05-03
11-20 / 629

Discover

Issue Date