31-40 / 330
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVO00319.jpg.jpg
Yerapetre ahalisinden vefat Eden Çavuşoğlu İbrahim Ağa'nın yetimlerinin Yerapetre'de bulunan bir dükkanın tamamen yanmasıyla Eytam-ı İslam Sandığındaki akçelerinden dükkanın tamiri hususunda vasileri İmamzade Halil Efendi'nin arzuhali üzerine alınan karar-1872-10-16
ACLEVO00304.jpg.jpg
Estiye Kazasına bağlı Sipkalı Arpaçaki Mustafa Ağa Eytamının olup İskolavi (?) Kariyeli Derviş Ağa'nın iltizam eylediği müddetçe arz olunan mera bedeline mahsuben teslim eylediği 8397 kuruşun zabıta vasıtasıyla gönderildiğine dair takrir. [8 Şubat 1288]-1873-02-20
ACLEVO00291.jpg.jpg
Liva İhtiyar Meclisinden 12 Ramazan 1290 tarihli emirnameye cevaben İmamzade Hacı Mehmed Efendi Yetimi Necib'in nafakası için vasisi tarafından talep edilen miktarı almak üzere vasisi Suphi Efendi'nin gidemeyeceği ve vekilini göndericiğine dair takrir-1873-11-05
ACLEVO00287.jpg.jpg
İhtiyar Meclisi'nin 23 Şaban 1290 tarihli emirnamesine cevaben müteveffa Mehmed Reis'in borcunun tahsili emredilmiş, Salih Camadaki celp olunarak borcu istenmişse de fakirliği dolayısıyla borcunu tediyeye muktedir olamayacağına dair takrir.-1873-10-22
ACLEVO00301.jpg.jpg
Müteveffa Şaban Cezayirlaki eytamının emlakı bedel-i iltizamından mültezimi marufetiyle yetimlerin nafakalarına sarf edilen 1389 kuruşu havi senetin takdim edildiğine dair Estiye Kazası Kaymakamı Mehmed Esad imzalı takrir.[28 Şubat 1288]-1873-03-12
ACLEVO00324.jpg.jpg
İspirlanga'da vefat eden Hambryakolu Hasan Abidaki'nin kızı Selime'nin yetimlerinin Aya Nikola'da mutasarrıf oldukları akarın 4 sene müddetle müzayedeye çıkarılması hakkında takrir.[26 Teşrin-i Sani 1289]-1873-12-08
ACLEVO00308.jpg.jpgAkdemce vefat eden Hambryakolu Recebaki Mehmed Ağa'nın Evladı Mustafa'nın Laşid Eytam Sandığında mevcut Akçesinden nafaka ve elbise yaptırmak üzere 100 kuruşun verilmesine dair vasisi Hambryakolu İbrahim'in Arzuhali.[24 Temmuz 1289]-1873-08-05
ACLEVO00265001.jpg.jpg
Sabık Mahkeme Memuru Hüseyin Efendi'nin terekesine ve eytamına dair belgeler. [26 Mart 1291-Temmuz 1293]-1875-04-07; 1877-07
ACLEVO00329000.jpg.jpg
Eytam Sandığına bağlı yetimlerin muhasebesini ihtiva eden muhasebe defteri. [1295-1298]-1879
ACLEVP00656.jpg.jpg
Sabık Memliha Memuru Hüseyin Efendi'nin terekesiyle sairesinden tahsili emredilen 8500 kuruştan tahsil olan 2233 kuruşun zabıta vasıtasıyla gönderildiği, kalanının tahsilden sonra gönderileceğine dair İspirlanga Oda Müdürü Mustafa Refik mühürlü takrir.-1874-10-10
31-40 / 330

Discover