21-30 / 330
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVO00293000.jpg.jpg
Eytam Sandığı'na gönderilen 30 Zilkade 1289 tarihli emirnameye cevaben Estiyeli müteveffa Hasan'ın Sutralı Abdullah ile Yumaki Hüseyin ve Vaveloslu Bedri Laguzaki ve Ahmed Kalbunçaki'den olan alacağının tahsiline dair Hüseyin Sudi'nin takriri. [10 Mayıs 1288]-1872-05-22
ACLEVO00267.jpg.jpg
Yerapetreli İbrahim'in kızı Asiye Hanım yetimleri mülklerinin iltizam bedelinden Sabık Liva Naibi Abdurrahman Efendi'nin Eytam Sandığına olan vereceğinden Yenişehirde mutasarrıf olduğu evin kira bedelinden alacağından ödenmesine dair tezkere.-1874-02-04
ACLEVO00284.jpg.jpg
Müteveffa İmamzade Hacı Mehmed Efendi yetimi Necib'in 6 aylık birikmiş nafakasının ödenmesine dair yetimlerin vasisi Hacı Mustafa Efendi'nin istidasıyla nafaka senetinin gönderildiğine dair Yerapetre Kazası Kaymakamı tarafından verilen takrir.-1873-12-16
ACLEVO00242.jpg.jpg
Kendre Kariyeli müteveffa Hacı Bilal eytamı için mübayaa olunan emlakın değeri ve yıllık gelirinin tahkik edilmesine dair takrir. [22 Ağustos 1289]-1873-08-24
ACLEVO00252.jpg.jpg
Yerapetre ahalisnden olup bundan akdem vefat eden Çavuşoğlu İbrahim Ağa eytamının dükkanlarının tamir masrafları hususunda takrir. [8 Eylül 1289]-1873-09-20
ACLEVS00076.jpg.jpg
Yerapetre süvari neferlerinden Ali Konalaki adlı şahsın Pendiye Kazası’nda vefat eden amcası Hasan Ağa'dan kendisine düşen mirastan dolayı Kandiyeli Aktar Molla Ramazan adlı şahsa olan borcunun idare tarafından ödenmesine dair takrir.[9 Haziran 1289]-1873-06-21
ACLEVF00495.jpg.jpg
Laşid İslam Sandığı'ndan bir miktar akçesi kendisine iade olunmuş ise de bakiyesinin verilmediğine dair Kandiye sakinelerinden Selime Atike? imzasıyla verilen arzuhal hususunda takrir. [6 Teşrin-i Evvel 1289]-1873-10-18
ACLEVO00255.jpg.jpg
Yerapetreli Velizaki Hüseyin Eytamının Maloviz Kazasında kain mutasarrıf oldukları emlakin bedel-i iltizamı olmak üzere mültezimi Molla Tevfik'ten 2171 kuruşun İrsal kılındığına dair takrir. [22 Teşrin-i Sani 1289}-1873-12-04
ACLEVO00257000.jpg.jpg
Yerapetreli Velizaki Hüseyin eytamının Maloviz Kazasında kain emlaki bedel-i iltizamı olarak ber-mucib-i kontrat mültezimi Molla Tevfik'e 2171 kuruşa verilmiş ise de ..... [1 Mart 1289]-1873-03-13
ACLEVO00198.jpg.jpg
Zafili Cezairalaki Şaban ve validesi eytamının 1291 senesi 5 aylık nafakaları olan 450 kuruşu Laşid İslam Eytam Sandığı'ndan aldığına dair Vasi İbrahim imzalı senet. [22 Receb 1292]-1875-08-24
21-30 / 330

Discover