1-10 / 330
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVF00497000.jpg.jpg
Rukakalı Ali Rıdvanaki'nin kızı Rukiye'nin vereceği olan 1026 kuruşun tesviyesi hususunda Estiye Kazası Kaymakamının takriri. [10 Mayıs 1288]-1872-05-22
ACLEVO00282.jpg.jpg
Liva İhtiyar Meclisinden 10 Şevval 1290 tarihli emirnameye cevaben Kethüdaoğlu Yusuf Ağa'nın eşi Havvanın, Molla Hüseyinoğlu Mustafa Efendi'den olma kızı Emineye halası Müteveffiye Kamileden intikal eden akçeye dair Yerapetre Kazası Kaymakamının arizası.-1873-12-17
ACLEVO00322000.jpg.jpg
Karakaşzade Mazlum Efendi'nin kızının çocuğunun Laşid Sancağındaki akarlarının mahsulatının nafakasına bedel olmak üzere birkaç yıldır alınamadığından biriken kira ve mahsül bedellerinin talebine dair Hüseyin Atıf imzalı istida.[21 Cemaziyel-Evvel 1289]-1872-07-27
ACLEVO00299.jpg.jpg
Arpacıoğlu müteveffa Molla Mustafa'nın İslam Eytam Sandığı'na olan 27.000 Küsur kuruş borcuna kefil olan Hacı Haliloğlu Molla Tahir'in Estiye Kazası'nda bulunduğu cihetle çağrılmasına dair takrir. [30 Nisan 1288]-1872-05-12
ACLEVO00264.jpg.jpgKendreli müteveffa Hacı Bilal Ağa yetimlerinin mülkleri civarındaki tarla, bağ, zeytin ve meyve ağaçlarının bulunduğu bahçenin satın alınması ve yetimlerin sandıktaki paralarından ödenmesine dair vasileri Ali Efendi'nin dilekçesi.[14 Ağustos 1289]-1873-08-26
ACLEVO00281.jpg.jpgZiro Kariyeli müteveffa Kuduri Hacı Hüseyin eytamı Meryem ve Hafize'nin babalarından intikal eden mülklerin iaşelerine kafi gelmediğinden Laşid Eytam İslam Sandığı'ndan kendilerine 250 kuruş yardım yapılamsına dair istida. [7 Nisan 1290]-1874-04-19
ACLEVO00263.jpg.jpg
İspirlangalı Hasan Abdaki'nin kızı yetiminin Aya Nikola'da Katukapalı (?) adlı yerde bulunan tarla ve zeytin ağaçları, bir evin hisselerinin Teşrin-i Sani 1293 tarihinden itibaren verileceğine dair müzayede pusulası. [Teşrin-i Sani 1293]-1877-10
ACLEVO00320000.jpg.jpg
Laşid Sancağı Mutasarrıflığına bağlı olup Kandiye Eytam İslam Sandığında borçlu bulunan kişilerin borçlanma nizamına uygun olarak rehin ve kefil-i milli alınarak yenilemeleri hakkında alınan karar.[2 Haziran 1289]-1873-06-14
ACLEVPR00337001.jpg.jpg
Sabık Memliha Memuru müteveffa Hüseyin Efendi'nin İspirlanga'daki mülklerinin kiralanması ve gerekli kontratoların hazırlanmasına dair takrirler. [27 Eylül-26 Şubat 1290-1874-10-09; 1875-03-10
ACLEVS00075.jpg.jpg
Hanya'da oturduğu halde vefat eden Arnavudaki Ahmed Efendi'nin Estiye'de bulunan mülklerinin tahririni havi bir defterin gönderildiğine dair Estiye Kaymakamı Afsilyos Kostaki imzalı takrir. [18 Mayıs 1293]-1877-05-30
1-10 / 330

Discover