1-10 / 45
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVPR00588.jpg.jpg
Defterdar Ahmed Efendi Cami Vakfı'ndan Kandiye'de Defterdar Ahmed Efendi Mahallesi'ndeki hanenin 13,5/30 hissesinin mutasarrıfı Şerbetçaki Mustafa bin İbrahim bila veled öldüğünden hanenin hissedarı Şerbetçaki Sinan Ağa'nın uhdesine ihalesine dair karar. [4 Teşrin-i Evvel 1304]-1888-10-16
ACIEVPR00585.jpg.jpg
Fazıl Ahmed Paşa Camii Vakfından Kadrohori Kariyesi'nde tarlanın mahlulünden icara verileceğine dair müzayede pusulası. [15 Şubat 1302]-1887-02-27
ACIEVPR00236.jpg.jpg
Kandiye'de Hacı İsmail'in Çeşmesi Evkafı'ndan Pezit Varvaros (?) Kariyesi'ndeki Iskalo Vrahor (?) hududunda Potamo mahalinde tahminen 1,5 mezroluk tarlaya 1/3 nispetinde mutasarrıf olan Sakazaki Hüseyin Ağa mahlulundan müzayede pusulası. [5 Mayıs 1303]-1887-05-17
ACIEVPR00589.jpg.jpgRecep Ağa Camii Vakfı'ndan Maloviz Kazası Viran Köy turabından köprü diye bilinen 7 dönüm tarlanın 4/7sine mutasarrıf olan Abdulvahid Hüseyin Ağa'nın bila veled fevtinden mahlül hissesnin müzayedesine dair pusula. [22 Kanun-i Sani 1300]-1885-02-03
ACIEVPR00587.jpg.jpg
Fazıl Ahmed Paşa Camii Vakfı'ndan Viranköy'de vaki 20 dönüm tarlanın üç hisseden bir hissesine mutasarrıf olan Fodeleli Mihal Veri bila veled fevt olduğundan mahlulünden icara verileceğine dair müzayede pusulası. [12 Eylül 1304]-1888-09-24
ACIEVPR00087.jpg.jpgValide Sultan ve Balta Ahmed Ağa Camii Evkafı'ndan vuku bulan mahlulat, nizam gereği kiralarından hissesine düşen 55 kuruş 24 parayı Kandiye Evkaf-ı Şerife Sandığı'ndan aldığına dair Kandiye Evkaf Münadii Ali bin Tevfik imzalı pusula. [8 Mart 1299]-1883-03-20
ACIEVPR00158.jpg.jpg
Menufaç Kazası, Tıfıl (?) Kariyesi Cami-i Şerif Vakfı'ndan olup Protorya Kariyesi'ndeki Molla Ömer zeytinliğinin Vakıf adına satılması hususunda müzayede pusulası. [8 Eylül 1304]-1888-09-20
ACIEVPR00250.jpg.jpg
Defterdar Ahmed Efendi Cami-i Şerifi Vakfı'ndan mukatalı evin musakkafat defterindeki kaydına göre tamamı çilingir Nuri zevcesi Rukiye Hanım uhdesindeyse de önceki haşiyelerde hanenin Fatma ve Kumru Hanımlara ait olduğu hakkında tahrirat. [3 Haziran 1303]-1887-06-15
ACIEVPR00216.jpg.jpgKöprülüzade Ahmed Fazıl Paşa Camii Vakfı'ndan Kandiye'de Melek İbrahim Paşa Sebilhanesi karşısındaki bir dükkanın 160 hisse olarak 30 hissesinin icara verilmesine dair müzayede pusulası. [2 Kanun-i Sani 1304]-1889-01-14
ACIEVPR00213.jpg.jpgZülfikar Ali Paşa Camii Vakfından atik kasaphanelerdeki bir dükkanın icara verilmesine dair müzayede pusulası. [23 Mart 1305]-1889-04-04
1-10 / 45

Discover

Issue Date