1-20 / 104
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVPR00050.jpg.jpg
Kavala Kazası'nın emval-i mevkufesini gösteren defter.--
ACDCGVPR00099.jpg.jpg
Aksaray, Laleli Mahallesi'nde sakin Saadettin Efendi Hafidi olup ba beratı Alişan Harameyni Muhteremeyn Evkafı'na merbut Kazasker Feyzullah Efendi Vakfı'nın mütevellisi Mehmed Arif Hikmet Bey Efendi, Adapazarı'ndaki boyahanesinin vakfın olduğuna dair ilam. [19 Teşrin-i Sani 1328]-1912-12-02
ACDCGVPR00063.jpg.jpgGazi Halil Ağa Vakfı emlakinden Mayıs 1332'de tahsil edilen 2482 frank 10 santimden 29 Mayıs 1332'de vefat eden pederinden tevliyet eden 142 frank 96 santimi mirasına karşılık aldığına dair Muallim Nazmi Efendi imzalı evrak. [Kavala?, 4 Haziran 1332]-1916-06-17
ACDCGVPR00018.jpg.jpg
44 No.lu dükkanın kirasının Süleyman Ağa ile Mehmed Ağa'dan alındığına dair Sandık Emini İbrahim imzalı pusulalar. [Kavala, 2 Nisan - Şubat 1331]-1915-04-15; 1916-02-16
ACDCGVPR00071.jpg.jpgKadıköy'de Osman Mahallesi'ndeki bir bahçeli köşkün senedat idaresince mahvec kaydı üzerine yapılan tahkikatte vakıf mahallerin hududunun bilinmesine lüzum hasıl olduğuna dair pusula. [25 Teşrin-i Sani 1331]-1915-12-08
ACDCGVPR00039.jpg.jpgİmro Çarşısı'ndaki Eski Hükümet Konağı diye bilinen han ahırının İbrahim Paşa Mahallesi sakinlerinden müteveffa Rüşdü Efendi mahdumu Mahmud Efendi'nin mutasarrıf olup inşa ettiği dükkanın duvarının vakıf mahaline tecavüz ettiğine dair mektup.-1906-03-09
ACDCGVPR00023.jpg.jpg
Sayıklı Kitan Hanı talibinin uktesinde kaldığına ve Nezaret tarafından verilecek mezuniyete göre ihale olunmak üzere Vilayet İdare Meclisi'nin kararıyla tasdik edilmişse de başka talibi çıkmadığına dair Halep Evkaf Müdürü Vekili Baş Katip Ömer'in telgrafı.-1911-05-07
ACDCGVPR00006.jpg.jpg
Topuzzade Vakfı'na ait iskele mevkiindeki kahvenin kiraya verilmesi hakkında pusula. [Kavala, Ağustos 1332]-1916-08
ACDCGVPR00079002.jpg.jpg
Kavala Cemaat-i İslamiye'nin mekatip ve evkaf varidatından 1 Kanun-i Sani 1335 -23 Şubat 1335 tarihleri arasında müstecirler yedinden alınan meblağa dair makbuz ilm-i haberi.-1919-01-01; 1919-02-23
ACDCGVPR00072.jpg.jpg
Leasing auction concerning a shop in Kavalla.-1919-10-30
ACDCGVPR00047.jpg.jpg
To the by-Commandant (Ipodiikitis) of Kavalas. The writer provides some information concerning the Muslim community and the lists of the Vakif lands.-1915-01-12
ACDCGVPR00021.jpg.jpgEvkaf-ı mevcudede galledar olanların Cemaat-i İslamiye Dairesi'ne müracaat etmelerine dair ilan [Kavala, 5 Ağustos 1331].-1915-08-18
ACDCGVPR00020.jpg.jpgKavala, Su Yolu mevkiindeki Selimiye Cami-i Şerifi'ne bağlı evkaftan kahvehanenin 1 sene 4 ay 22 gün müddetle aylığı 60 frank bedel-i icar ile talip olanların Cemaat-i İslamiye Komisyonu Evkaf Şubesine müracaat etmelerine dair ilan. [30 Eylül 1331]-1915-10-13
ACDCGVPR00078001.jpg.jpg
Kavala Cemaat-i İslamiye'nin mekatip ve evkaf varidatından 5 Kanun-i Sani 1921 -28 Şubat 1921 tarihleri arasında müstecirler yedinden alınan meblağa dair makbuz ilm-i haberi-1921-01-05; 1921-02-28
ACDCGVPR00084.jpg.jpgÜsküdar Selimiye Hamam Sokağı'nda bulunan önce Yorgancıbaşı Tevfik Efendi'ye daha sonra hademeden Binbaşı Raşid Efendi'ye verilen ve geri alınan hanenin bahçesine Raşid Efendi'nin bir hane inşa etmiş olduğunu gösteren bina vaziyet planı. [25 Nisan 1320]-1904-05-08
ACDCGVPR00097.jpg.jpg
Hadice Ülfet Hanım'ın mahlulünden mevruseleri eski Mabeyn Yorgancıbaşısı Tevfik Bey'e tefviz olan Sultan Selimi Salis Han Hazretlerinin Vakfı'ndan Üsküdar Selimiye Mahallesi, Hamam Sokağı'ndaki evi kendisine ferağ ettiğine dair zevcesi Zekiye Hanım'ın istidası. [10 Mayıs 1330]-1914-05-23
ACDCGVPR00058001.jpg.jpg
Türkiye Vali-i Umumisi'nin emri mucibince Müslümanların emlak alım-satımının men olunduğu hakkında ilan.-1923-04-04; 1923-04-14
ACDCGVPR00057.jpg.jpg
Abdülhamid bin Hakkı Efendi uhdesinde iken Hatem Efendi ibn-i müteveffa Hüseyin Efendi'ye ferağ ettiği hisseleri hakkında kayıt. [7 Eylül 1338]-1922-09-07
ACDCGVPR00051.jpg.jpg
Elhac Mehmed Paşa Vakfı'na ait İstanbul'da Daltaban... ait ve Bursa'da bazı evkaf musakkafatının seneti vakıf mütevelli Kaimamakı Ahmed Mutar imzalı senet. [1 Cemaziyel-Ahir 1246]-1830-11-17
ACDCGVPR00040.jpg.jpg
114 numaralı dükkanın 6 hisse itibarıyla 5 hissesi icar olunmakta ise de 1 hissesinin mutasarrıfı Osman Efendi'nin vefatı ile terk eylediği 4 nefer evladından 2 evladı vefat ettiğinden bu babda lazım gelen tahsisatın icrasına dair karar. [29 Mayıs 1329]-1913-06-11
1-20 / 104
Discover
Issue Date
Browse