21-40 / 104
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVPR00025.jpg.jpg
Beyoğlu Kazası K. Piyale Mahallesi'ndeki El-Hac Mehmet Efendi ibn-i Hasan Vakfı'nın Kroki sureti ve Beyoğlu Bekar Sokak, 7 no.lu evin planı. [İstanbul]--
ACDCGVPR00012.jpg.jpg
Evkaf-ı İslamiyeden olup su yolundaki İnas Mektebi'nin müzayedeye çıkarılmasına dair mazbata. [Kavala, 20 Safer 1340]-1921-10-23
ACDCGVPR00007.jpg.jpg
Çarşı Camii'ndeki ve eskiden müftülerin hususi dairesi olarak kullanılan fetvahanenin Kavala ve Tevabii ahalisinin ikametine tahsis edilmesine dair Kavala Kaymakamlığı'na gönderilen dilekçe. [Kavala, 6 Teşrin-i Sani 1331]-1915-11-21
ACDCGVPR00101.jpg.jpg
Parmakkapı'da Kaliçeci Hacı Hasab Ağa Vakfı'ndan Uzun Çarşı'da Yavaşça Şahin Mahallesi'nde Şatır Ali Çeşmesi Sokağı'nda 24 numaralı arsanın 1/6 hissesine mutasarrıf olan Hamide Hanım 20 yıldan beri kayıp olduğundan mezkur arsanın talibine ihalesi hakkında ilam. [29 Şaban 1339]-1921-05-08
ACDCGVPR00095.jpg.jpg
İstanbul'da Eğri Kapu haricinde Hacı Hüsrev Mahallesi'nde Savaklar Cadddesi'nde vaki mükerrer 47 numaralı menzilde sakin iken 1331 senesinde vefat eden keresteci esnafından Arif Efendi ibn-i Elhacc Osman bin Abdullah'ın veraset ilamı. [10 Rebiyülevvel 1334]-1916-01-16
ACDCGVPR00064.jpg.jpg
Leasing of the pharmacy on the cami tis Agoras Street, owned by the Hadje Nefise Hanım Vakıf, former rent 69 dr. per month.-1918-12-01
ACDCGVPR00045001.jpg.jpg
İran Hariciye Nezareti'nden gönderilen beyannameler.--
ACDCGVPR00033.jpg.jpgAtina'da Evkaf icaratı üzerine yeni bir nizamname tanzim edileceğine dair Kavala Kaymakamı'nın yazısı.-1920-02-27
ACDCGVPR00016.jpg.jpg
Taht-ı icarındaki Çarşı Camii civarındaki evkaf akarından bir dükkanın kirasının Yunan Hükümeti zamanında icar akar nizamnamesine uygun olarak zamlandığından bu dükkanın kirasının eskisi gibi yapılmasına dair dilekçe.-1919-02-24
ACDCGVPR00001.jpg.jpg
Makriköy'de Defter-i Hakani İdaresi'ndeki kayıtlardan Küçükçekmece'de Sultan Bayazıt Han Vakfı'ndan kiralık Bakkal dükkanının hisselerinin Matyos Veledi Pavali Eftim Oğluna ve Vasil Hristo ve Koçu ve Yorgi oğlu Nikolanun olduğuna dair belge. [6 Nisan 1334]-1909-03-13; 1918-04-06
ACDCGVPR00104.jpg.jpg
Auction and clauses for the leasing of a shop belonging to the Muslim community of Kavala and located at the Market 'Planton'(?) of Kavala. The leasing concerns the period 1/12/1918 to 30/12/1919. No rentor of guarantee is mentioned.-1918-11-23
ACDCGVPR00093.jpg.jpg
Üsküdar'da Sinan Paşa Mahallesi'nde Toprak Sokak'ta Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfı'na ait bostanın mutasarrıflarından 6/18 hissesi altısı İliya, 3/18 Ligor, 3/18 Yorgaki, 2/18 Soto, 2/18 Sayo ve 2/18 hissesi de Lalo evladı Naso uhdesindedir.-1911-12-25
ACDCGVPR00091.jpg.jpg
Üsküdar, Bulgurlu'da Meleksima Çeşmesi arkasından muhterik hane arsası Aziz Mahmud Hüdayi Efendi Vakfı'ndan olduğu halde vakıf defterinde kaydına tesadüf edilmemiş arsanın mutasarrıfı Hasırcızade Mehmed Efendi'nin mefkudundan ilama rabtına dair ilam. [11 Rebiyülahır 1337]-1919-01-16
ACDCGVPR00080001.jpg.jpg
10 Mayıs 1923 tarihinde sinin-i selefiye icaratı bakayasını gösteren cetvel olup müstecirin ismi ve mecurun mevkii ile kira bedeli belirtilmiştir. Selanik Cemaat-i İslamiye Sandığı'na mahsus bodrodur.-1923-05-10
ACDCGVPR00074.jpg.jpgOrta Medrese'de mevcud talebelerinin Nisan maaşı ilm-i haberi. [Kavala, 1 Mayıs 1332]-1916-05-14
ACDCGVPR00073.jpg.jpg
Leasing auction concerning a shop in Kavalla.-1919-10-30
ACDCGVPR00066.jpg.jpg
Leasing of the no 5 vakif shop, in Kavalla, in Agora location, Yukari Kapi Square former rent: 42 dr. per month-1918-10-23
ACDCGVPR00061.jpg.jpgThe Public Prosecutor reports that Maria, widow of Nikolaou Palla, resident of Kavallas, states the Kavallas Mufti that her late husband had built a hut on vakif lands (Vakif Han) and leased it to Georgiou Galvan.-1919-11-27
ACDCGVPR00055.jpg.jpg
Zenciye Fidan Hanım binti Abdullahın Karaman-ı Sağir Hoca Hayreddin Mahallesi Emir Buhari Sokağındaki hanesinin tapusu [4 Safer 1309]-1891-09-09
ACDCGVPR00054001.jpg.jpg
Topkapı'da Eğri Kapu haricinde kain Evkaf-ı Miriye'den Eyyüb-i Ensari Vakfı Gedikleri hisseleri seneti [15 Rebiülevvel 1252]-1836-06-30
21-40 / 104
Discover
Issue Date
Browse