1-20 / 105
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVP00092001.jpg.jpg
Cemaat-i İslamiye Vakıf Sandığı'ndan tekke camii görevlilerine ödenen maaş senetleri. [Kavala, 3 Mayıs 1332]-1916-05-16
ACDCGVP00066.jpg.jpg
Hüseyin Paşa Mahallesi sakinlerinden Arnavud Tahir Ağa'nın tecviz ve tekfini için mahdumu Şaban'ın namına Cemaat-i İslamiye Vakıf Sandığı'ndan 20 frank aldığına dair Hüseyin Paşa Mahallesi İmamı Mustafa imzalı ilm-i haber. [Kavala, 4 Şubat 1332]-1917-02-17
ACDCGVP00060.jpg.jpg1332 senesi Mayıs maaşı olan 12 frangı Vakıf Sandığı'ndan aldığına dair Kabristan Vakfı'nda Selimiye Cami-i Şerifi Müezzin ve Kayyumu Hafız Hüseyin imzalı pusula. [Kavala, 31 Mayıs 1332]-1916-06-13
ACDCGVP00053.jpg.jpg
Kavala Camaat-i İslamiye azalarının toplantıya davet yazısı-1921-01-20; 1921-12-01
ACDCGVP00040.jpg.jpg
Hacı Ali Paşa Evkafından: 1336 senesi Mayıs-Temmuz dönemine ait maaşı olan 18 drahmiyi Kavala Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Hacı Ali Paşa Cami-i Şerifi Müezzini Ömer Lütfü imzalı senet. [Kavala, 20 Ağustos 1336]-1920-08-20
ACDCGVP00024.jpg.jpgMüsabaka sınavına giren Ayşe Nazıke ve 1. derece isbat-ı ehliyet gösteren Kadı Ahmed Efendi İnas Mektebi Muallimi Ayşe Hanım'ın terfian münhal olan vazifeye ve adı geçen Ayşe Hanım yerine de 2. derecede isbat-ı ehliyet eden Nazike tayinlerine dair yazı.-1915-12-02
ACDCGVP00095.jpg.jpg
Selanik'te kasımiye demekle maruf Sultan Beyzaıt Camii Kayyumu Hasan Efendi'nin vazifesine dair Evkaf Nazırı İbrahim bin Mehmed imzalı tahrirat. [24 Şubat 1326]-1911-03-09
ACDCGVP00085.jpg.jpg150 kuruş maaşlarının aynı işi yapan Zükur İbtidai Mektebi muallimlerinin maaşı olan 200 kuruşa yükseltilmesine dair İnas Mektebi İbtidai mektepleri muallimlerince verilen istida. [Kastorya, 3 Teşrin-i Sani 1334]-1918-10-03
ACDCGVP00069.jpg.jpgCemaat-i İslamiye Vakıf müstahdemlerinin 1332 senesi Kanun-i Evvel ayı maaş bordrosu. [Kavala?, Kanun-i Evvel 1332]-1916-12
ACDCGVP00052.jpg.jpg
250 kuruş maaşla Kavala İslam Mektebi Müdürü iken 150 franga yeniden teşkil edilecek Zükür İptidai Mektebi muallm-i evvelliğine tenzil-i sınıf ve maaşla nakl-i memuriyet edilmesi üzerine vazifesinden çekilen Mehmed Sadık imzalı istida.-1920-05-27
ACDCGVP00027.jpg.jpgMaarif Müfettişi. Parahor Kariyesi'nde İslam mektebine aylık 40 frank maaş ile Rum muallim tayin edilmiş ise de köylerinin fakir olması sebebiyle bu parayı vermeye kudret ve iktidarları olmadığına dair dilekçe müsveddesi.--
ACDCGVP00016.jpg.jpg
Application of the Mufti of Dramas, Mousa Kiazim, to the Nomarch stating that he has served at the post for eleven years during the Turkish dominance and for three years after the Greek occupation, during which he has not received any wage. (9-3-1916)-1916-03-09; 1916-03-16
ACDCGVP00012.jpg.jpg1329 senesi Eylül ayı maaşı olan 300 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Maarif Tahsildarı Ali Bilal imzalı pusula. [Kavala, 3 Teşrin-i Evvel 1329]-1913-10-16
ACDCGVP00088.jpg.jpgOrta Cami müezzini Mustafa Efendi'nin vefat etmesiyle yerine adı geçen cami imam vekili Mustafa Efendi'nin bu vazifesine karşılık olan 18 frank 40 santimi Vakıf Sandığı'ndan aldığına dair ilm-i haber. [Kavala, 31 Kanun-i Evvel 1332]-1917-01-13
ACDCGVP00076001.jpg.jpg
The President and imamis of the Suyujuk Community certifies that the resident of the Village Moumin Moula Kara Ali, born in 1898, has been appointed (Ieropsaltis) mouezin of the Hoja Mosque since the 20th March 1921.-1921-03-29; 1921-05-29
ACDCGVP00071001.jpg.jpg
Doğum, ölüm ve evlilik ile ilgili ilm-i haberlerini müddet-i muayenesi zarfında nüfus müdürlüklerine vermediklerinden bu konudaki 2430 no.lu talimatname-i mahsusanın ilgili maddelerini anlamak ve vazifeye ihtimam edilmesine dair Kavala Müftüsü’nün yazısı.-1923-01-24; 1923-01-25
ACDCGVP00041.jpg.jpg
Cemaat-i İslamiyeler'de kabul edildiği üzere vali-i umuminin emirnamesi mucibince müftünün şeref ve haysiyetini muhafaza için Cemaat Meclisi'nin kararıyla müftüye bir yardımda bulunulmasına dair Kavala Kaymakamı'nın takriri. [Kavala, 22 Teşrin-i Sani 1335]-1919-11-21; 1920-05-27
ACDCGVP00023.jpg.jpgİbrahim Paşa Cami-i Şerifi Kayyumu Ali Efendi vefat ettiğinden dolayı münhal kalan bu hizmete kendisinin tayin edilmesini isteyen Tekke Cami-i Şerifi İmamızade Ömer imzalı istida. [Kavala, 27 Mart 1333]-1917-03-27
ACDCGVP00014.jpg.jpg(?) Cami-i Şerif imamının 1922 Kanun-i Sani'sine ait 1 aylık maaşı olan 150 drahmiyi Kavala Cemaat-i İslamiye Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair pusula.-1922-04-10
ACDCGVP00009.jpg.jpg1328 senesi Kanun-i Sani-Şubat dönemine ait maaşı olan 500 kuruşu Kavala Cemaat-i İslamiye Sandığı'ndan aldığına dair Kavala Maarif Dairesi odacısı imzalı pusula. [Kavala, 6 Ağustos 1330]-1914-08-19
1-20 / 105
Discover
Browse