1-20 / 74
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVFM00069.jpg.jpg
Kavala, Naibli Kariyeli Halil Efendi oğlu Hüsnü'nün kızı eşi Şerife'nin evine dönmesi için Paşa Medresesi’nde Müderris Söğüdçaki Mustafa Efendi’nin odasında sakin Sarışaban Kasabası Köseleri Bala Kariyeli Tosun oğlu Hüseyin Kahyaoğlu Abdülmumin’in dilekçesi.-1921-11-21
ACDCGVFM00067001.jpg.jpg
Bulgar zamanında asker olup henüz gelmeyen eşi Kavala Korucu Kariyesi ahalisinden Hacı Osman oğlu Ahmed'in vefat ettiğini istihbar ettiğini ve başkasıyla izdivacı için ilanname verilmesine dair Doksatlı Nezir Vali kerimesi Ayşe imzalı dilekçe.-1922-01-11; 1922-01-13
ACDCGVFM00050001.jpg.jpg
Hükümetten talep edilen nikah cetvelinde evlenenlerin yaşlarının da belirtilmesine dair ilan.-1921-09-11
ACDCGVFM00045.jpg.jpg
Dere Mahallesi sakinlerinden Zehra binti Ahmed adlı yetimenin talibi olan Hüseyin bin Salih ile evlenmesine mani-i şer'i olmadığına dair Dere Mahallesi imamı ve muhtar-ı sanisi imzalı şehadetname. [Kavala, 16 Mayıs 1332]-1916-05-29
ACDCGVFM00044.jpg.jpgKavala Hamidiye Mahallesi sakinelerinden Fatma binti Hafız Ali ile Mustafa bin müteveffa Kara Ahmed'in evlenmesine bir mani-i şer'i olmadığına dair Kavala Hamidiye Mahallesi İmamı imzalı ilm-i haber. [7 Mart 1332]-1916-03-07
ACDCGVFM00031.jpg.jpg
Zübeyde binti Ammuş ile Ahmed bin Osman'ın izdivacında şeri bir mani olmadığına dair Dere Mahallesi imamı ve muhtarının tasdik ettiği izinname [Kavala, 7 Mayıs 1332]-1916-05-20
ACDCGVFM00006.jpg.jpg
Filorina Kazası, Zilinc Kariyesi sakinelerinden Hatice binti Cemal'in evlenmesine şer'i bir mani olmadığına dair şehadetname. [16 Nisan 1334]-1918-04-16
ACDCGVFM00063.jpg.jpgBahr-i Sefid Filosu Kumandanlığı . Sinop Kurun-ı Hümayunu zabitanından Mülazım-ı Evvel Kıbrıslı İbrahim Bey ile Sude Tersanesi Fabrikaları Memuru Sağ Kolağası Edhem Efendi'nin kızı ile izdivaçlarında bir mani-i şeri bulunmadığına dair ilm-i haber. [10 Teşrin-i Evvel 1310]-1894-10-22
ACDCGVFM00043000.jpg.jpg
Müesser Ahmed Midhat Efendi kerimesi Müesser Hanım'ın nüfus kaydı.-1922-10-18
ACDCGVFM00038001.jpg.jpg
Dere Mahallesi sakinlerinden Ali'nin oğlu Ali adlı şahsın eşi Münire'yi boşadığından eşi ve oğlu için nafaka tespit edilmesine dair Arz. Kavala'nın Dere Mahallesi İmamı Efendi'ye gönderilmiştir.-1922-05-30; 1922-06-08
ACDCGVFM00012.jpg.jpg
Kavala Kasabası İbrahim Paşa Mahallesi halkından Berber İsmailzade Mehmed Efedi’nin kızı ile eşi Nalband Mehmed Ağazade Ali Behçet Efendi’nin boşanma davası zabıtları.--
ACDCGVFM00002.jpg.jpg
Eşi Molla Ali Pehlivanoğlu Mehmed kendine riayet etmeyip babasının hanesinde yaşadığından şikayetle Ali’nin mahkemeye celbiyle eşine riayet etmesi veya nafakanın tahsiline dair ilam verilmesi için Fatma Hanım’ın dilekçesi. [Kavala, 25 Haziran-8 Temmuz 1335]-1919-06-25; 1919-07-08
ACDCGVFM00072.jpg.jpg
Filorine Kazasına tabi Orta Oba Kariyesi sakinlerinden Ruhide binti Yusuf'un evlenmesinde şeri manisi ve askerde nişanlısı olmadığından Muhiddin bin Sadık ile akd-i nikah etmek için izinname talebi. [28 Nisan 1334]-1918-04-28
ACDCGVFM00060.jpg.jpgHüseyin Bey Mahallesi sakinelerinden Kozlu Kariyeli Fatma binti Hüseyin'in Şükrü bin Mehmed ile evlenmelerine bir mani-i şer'i olmadığına dair izinname. [3 Nisan 1919]-1919-04-03
ACDCGVFM00054.jpg.jpgKaskir Hacı Hüseyin Osman adlı şahıs ile vekili bulunduğu kız kardeşinin boşanmasından sonra kız kardeşinde kalan bazı eşyaların geri verilmesine dair dilekçe. [22 Temmuz 1335]-1919-07-22
ACDCGVFM00052.jpg.jpgSilyan Kariyesi’ndeki eşini bila nafaka boşadığından kayınpederi Hasan Kahyaoğlu Ahmed Onbaşı tarafından vaki istida üzerine 13 Mart 1922 Pazar saat 3.00'te Kavala Mahkeme-i Şeriyesi’nde hazır bulunmasına dair Kavala Müftülüğü tarafından gönderilen yazı.-1922-03-10
ACDCGVFM00047.jpg.jpgKadı Ahmed Efendi Mahallesi sakinlerinden Şazimend binti Ahmed Efendi'nin talibi olan Mehmed Şevket (?) Efendi ile evlenmesine mani-i şer'i olmadığına dair Kadı Ahmed Efendi Mahallesi imamı ve muhtarı imzalı şehadetname. [Kavala, 13 Nisan 1332]-1916-04-26
ACDCGVFM00032.jpg.jpgEski Kavala Kariyeli Selime binti Mehmed Efendi ile aynı Kariye’den Şaban bin Hüseyin'in izdivacında şeri bir mani olmadığınada dair eski Kavala Kariyesi muhtarı ve imamının tasdik ettiği izinname [Kavala, 28 Rebiülahır 1334]-1916-03-04
ACDCGVFM00030.jpg.jpgAyşe binti Hasan Ağa ile Mehmed Efendi bin Arslan Hasan'ın izdivacında şeri bir mani olmadığına dair Yeni Mahalle imamı ve muhtarı tarafından tasdik edilen izinname [Kavala, 5 Nisan 1330]-1914-04-18
ACDCGVFM00020.jpg.jpgTelak-ı Selase ile boşadığı eşinin şer'i müddet zarfında başkası ile nikahlanamayacağı hususunda Kavala Kasabası’nın Küçük Mahallesi sakinlerinden Bektaşoğlu İbrahim imzalı şikayet dilekçesi.-1921-08-24
1-20 / 74
Discover
Type
Issue Date
Browse