1-20 / 29
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
ACDCGVE00024.jpg.jpgKasap (?)naki Halim Ağa'nın İstanbul Sultani Mekteb-i İdadisi’nde meccanen devam eden mahdumu Hasib Nesimi(?) Efendi'nin bi-kudret olmasına mebni İkmal-i tahsile değin bundan böyle de mecanen devamına müsaade olunması talebi hakkında yazı. [17 Mayıs 1327]-1917-05-30
ACDCGVE00016.jpg.jpg
Kavala'da Kadı Ahmed Mahallesi’ndeki Zükür Mekteb-i İbtidaiye-i Terakki'nin 1331 senesi İmtihan-ı Umumi’de talebelerin almış oldukları dereceler ile her bir dersten almış oldukları notları gösteren cetvel [Kavala, 25 Haziran 1331]-1915-07-08
ACDCGVE00008.jpg.jpgMaarif-i İslamiye bütçesinin 1 aylık hesabının tedkiki zımnında Heyet-i Umumiye’nin toplanacağı hususunun azalara bildirilmesine dair Maarif Komisyonu Reisi Ahmed Hamdi'nin yazısı. [Kavala, 5 Eylül 1331]-1915-08-18
ACDCGVE00002.jpg.jpg
Deve Çeşmesi Zükur Mektebi’nden bazı talebelerin karneleri.-1919; 1922
ACDCGVE00015.jpg.jpg
Kavala su yolundaki İbtidai İnas Mektebi 1331 senesi imtihan-ı umumide talebelerin almış oldukları dereceler ile her bir dersten almış oldukları notları gösteren cetvel [Kavala, 18 Haziran 1331]-1915-06-29
ACDCGVE00027.jpg.jpgMekteblerindeki yazı tahtalarının matlub derecede olmadığı ve Usul-ı Cedide’ye muvafık surette ders yapmak mümkün olmadığından Kurban Bayramı tatilinde mektebe bir doğramacının götürülmesine dair Mekteb-i İbtidaiye Müdürü’nün yazısı.[4 Teşrin-i Evvel 1331]-1915-10-17
ACDCGVE00012000.jpg.jpg
Kavala Cemaat-i İslamiye'nin Zir-i İdaresindeki Zükur Ve İnas mekteblerinin talebe mevcudu, talebelerin velilerinin isimlerini vs.'yi gösteren cetvel.-1922-10
ACDCGVE00026.jpg.jpgSelanik Midhat Paşa İslam Sanayi Mektebi’nin 1320-21 Devr-i dersiyesi hesabının takdim edildiğine dair evrak. [20 Ağustos 1331]-1915-09-02
ACDCGVE00023001.jpg.jpg
Mekatib-i İbtidaiye’de ders programlarının Mevzuu Terbiye-i Bedeniye, Terbiye-i Zihniye, Terbiye-i Ahlakiye olup bu terbiyeleri nazar-ı dikkate alarak tanzim edilen program ve talimatnameleri iİhtiva eden Selanik Maarif-i İslamiye Komisyonu'nun talimatnamesi.-1920-04-09
ACDCGVE00011.jpg.jpgKavala İbrahim Paşa Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Efendi'nin kızı Necmiye Hanım'ın Mekatib-i İslamiyece kayıt ve kabulünün icrası hakkında talep üzerine adı geçen mahalle imamı tarafından verilen ilm-i haber.-1922-10-19
ACDCGVE00022001.jpg.jpg
Çırak mektepleri programı. [Kavala?]--
ACDCGVE00020001.jpg.jpg
İbtidai İnas ve Zükur mekteplerine mahsus haftalık ders programı. [Kavala?]--
ACDCGVE00018.jpg.jpg
Sarı Şaban Kazası’nda İlhanlı Kariyesi’nde Hafız Mehmed bin Hafız Bekir, Hasan Osman ve Şevket Hasan adlı talebelere ait imtihan kağıtları. [Kavala]--
ACDCGVE00014.jpg.jpg
Kavala Niyazi Mektebi’nin 1330-1331 ders yılı şakirdanının gösterdiği liyakat Ve derecelerini gösteren cetvel. [Kavala, 16 Haziran 1331]-1915-06-29
ACDCGVE00010.jpg.jpgDoctor Th. Triadafilidis certifies that the student Tasin Mustafa is healthy, Kavala.-1922-09-12
ACDCGVE00028001.jpg.jpg
Selanik Midhat Paşa İslam Mekteb-i Sanayisi’ne dair tahrirat. [1331]-1915; 1916
ACDCGVE00017.jpg.jpgKavala İbrahim Paşa Mahallesi’nde sakin Şaban Ağa'nın kızı Fatma Hanım'ın mekatib-i İslamiye'ce kayd ve kabulünün icrası hakkında adı geçen mahalle imamı tarafından verilen ilm-i haber.-1922-11-13
ACDCGVE00009.jpg.jpg
Hasan bin Abdülkadir Efendi'nin Mekatib-i İslamiyece kaydının icrası hakkında İbrahim Paşa Mahallesi imamının ilm-i haberi. [Kavala]-1922-09-15
ACDCGVE00006.jpg.jpgMektep idaresi için tab ve teclid ettirilmesi gereken esas kayıt defterleri ile yoklama defterlerinin ve satın alınması icab eden kırtasiyenin alınması hususunda Mekatib-i İslamiye Müdürü Mehmed Ali'nin yazısı. [Kavala, 19 Ağustos 1332]-1916-09-01
ACDCGVE00004.jpg.jpgMekatib-i İslamiye Müdürü Mehmed Ali'nin Cemaat-i İslamiye Heyeti’nin kendisine göstermiş olduğu teveccüh ve itimada teşekkür ettiği ve görevine başlamış olduğunu ifade ettiği yazı. [Kavala, 15 Ağustos 1332]-1916-08-28
1-20 / 29
Keşfet
Araştır