21-30 / 116
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVPR00561.jpg.jpgSultan Mehmed Han ve diğer adıyla Hünkar Camii Bahçesine ait ab-ı lezizden fazla bulunan 5 masuranın yarımşar olarak 180 franktan 200 franga kadar satılması hususunda alınan karar.[4 Teşrin-i Evvel 1319]-1903-10-17
ACCEVPR00513.jpg.jpg
In the name of Lawyer Georgiou M. Foumi, acting on behalf of the Hanion Administration of the Muslim Foundations, which is administrating the properties of the Yusuf Pasa Hanion Mosque and the Mouteveli İvrahim Softadaki towards Mehmed Emin Jomanaki-1902-12-19; 1912-09-27
ACCEVPR00500.jpg.jpgZeynep binti Halil Vakfından Kedonya Kazası Galata Kariyesindeki Bedropola Aliyenin tevliyetindeki Tenekeci Yuanni Kapudanaki'nin iltizamındaki icareli akarın müştemil olduğu hanenin mültezimi tarafından tamir edilmesi için Evkaf muahsebecisinin takriri-1900-10-09
ACCEVPR00480.jpg.jpg
Rukiye binti Abdi Çavuş Vakfından olup Perovelya'daki akardan çiftlikte bulunan tahminen 3,5 mezroluk tarla ve derunundaki 5 dib zeytin eşcarıyla yine çiftliğin haricinde kain 5 dib zeytin eşcarından ibaret emlakin müzayede ile iştirasına dair karar.-1903-03-03
ACCEVPR00444001.jpg.jpg
Andrea Zorizaki'nin Mayıs 1907 tarihli, Hanya dışında Kabristan bitişiğindeki dükkanın kira bedelini 65 Fransız lirasına tenzili hususundaki istidanamesinin kısmen kabulü hakkında alınan karar.-1907-05-13; 1907-05-29
ACCEVPR00493.jpg.jpgMükiyete Tahvil edilen icare-i vahideli akaratın tanzim bedelinden olarak Hacı Salih Efendizade Mehmed Halid Efendi'ye 2205 kuruş ikraz olunduğunu belirten senet. [12 Haziran 1319]-1903-06-25
ACCEVPR00531.jpg.jpg
Müteveffa Kavurzade Ali Bey'in validesi Fatma Hanım binti Hüseyin Sadi Efendi adlı hanımın emlak ve akaratına rehin işareti konulduğuna dair alınan karar.-1908-12-14
ACCEVPR00511.jpg.jpgPropositions of the administration of the Hanion Muslim Foundations, represented by the director Resat Avdiagadaki, resident of Hanion, Against Osman Hajiahmetaki, towards the Crete court of appeal-1906-12-09
ACCEVPR00540001.jpg.jpg
Hacı Ahmedoğlu Cemali Ağa'nın meclise verdiği ve Piskopi Çiftliğinin iltizam bedelinden zayi olan 1 çınar ağacıyla tarlasının davası için sarf olan meblağ çıkarılarak Hanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiyeye ait rubuunun icrasına dair istidasının kabülü.-1908-01-08; 1909-07-06
ACCEVPR00539.jpg.jpg
Baltacızade Mustafa Efendi tarafından meclise takdim edilen 1 Temmuz 1325 tarihli istidanamenin adem-i kabulü ile Ağa Camii ittisalinde bulunan Vakıf Bahçesinin senelik 4 frank bedel ile Baltacızade Mustafa Efendi'ye iltizamına dair alınan karar.-1909-07-06
21-30 / 116

Discover

Issue Date