1-10 / 621
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
ACCEVPR00386.jpg.jpg
Chania Muslim Elders' Council consisted by President Ali Taki (?)Bey İsiskozade and members Sakir Bey Koumzade, Ivraim Zekri Efedi Avdoulazade and Hasan Tevfem Emendi Argirzade (?). In order to end dispute with Evkaf and Haji Salah Efedizade Mehmed Hara Efendi.-1919-09-10
ACCEVPR00441001.jpg.jpg
Gazi Hüseyin Paşa Vakfı'ndan Ağa Camii Mahallesi'ndeki müteveffa Alyotaki Abdülhalim Efendi'nin yetimi Mustafa ile eşi Emine Seniye Hanım'ın mahzeninin icare bedelini Hanya Evkaf Sandığı ve Mal Emaneti'nden Üsküplüzade Ali Avni'nin aldığına dair pusula. [4 Temmuz 1304]-1888-07-16
ACCEVPR00388.jpg.jpg
Court case with the plaintiff, director of Chania Muslim foundations, represented by the director Ali Kasimzade and Lawyer Markadonaki, acting on behalf of the director, and the defendant, Haji Mehmed Noukali, represented by Lawyer Georgiou M. Foumi-1910-11-06
ACCEVPR00443001.jpg.jpg
Kisamo Kazası, Hahalo (?) Kariyesi Cami-i Şerif'e merbut emlak-i vakfiye usul-i nizama uygun olarak müzayedeye konulmuş talipleri Yanni Kotolaki ve Panayoti Derkeraki'nin ita ettikleri 3200 frank miktarında müşteri zuhur etmediğinden onlara verilmesi kararı.-1912-09-20
ACCEVPR00367.jpg.jpg
Melikonaki Mustafa Bey'in yetimi Hasan, Eşref, Osman ve Vasfiye'nin Nerokor Kariyesindeki Mutasarrıf olduğu Emlaklarının talibine iltizama verildiğine dair takrirler. [12 Temmuz 1308]-1892-07-24
ACCEVPR00466.jpg.jpgTowards the director of the Chania evkaf: İbrahim H. Ksenaki, resident of Chania asks for 50 dr. for a residence that hasn't been sold-1923-03-08
ACCEVPR00506.jpg.jpgHatice binti Hüseyin Alaki Hasan Vakfı'ndan Kidonya Kazası, Halepa ve Selene Kazası, Fakuzoka Kariyelerindeki icare-i vahideli akarat-ı vakfiyenin yıllık iltizam bedelinden hissesi 100 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Abdüllatif imzalı pusula. [25 Kanun-i Sani 1311]-1896-02-06
ACCEVPR00541.jpg.jpgBestolaki Süleyman Ağa'nın Yetimleri Emine ve Saliha'nın Akrator'da mutasarrıf oldukları emlakin 1311 senesi Eylül başlangıcından İtibaren 2 sene müddetle talibine iltizam edileceğine dair müzaye pusulası. [20 Temmuz 1311]-1895-08-01
ACCEVPR00471.jpg.jpg
Kastanaki Hacı Ahmed'in Aprozormi Kariyesinde mutasarrıf olduğu tüm emlakin hasılatını Ahz ve derc etmek üzere 1 sene müddetle ve 160 kuruş icar bedeli ile kiraya verdiğine dair İcar Kontratosu. [22 Teşrin-i Evvel 1312]-1896-11-03
ACCEVPR00481.jpg.jpgKapudan-ı Sani Musa Paşa Evkafından Hanya'da İçkale Mahalllesinde bulunan icareteynli bir evin 1 senelik kirası olan 1 kuruşu kiracısı Tüccardan Cevri Hüseyin Ağa tarafından ödendiğine dair makbuz. [Muharrem 1312]-1894-07
1-10 / 621

Keşfet

Tür