1-10 / 370
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVPR00337.jpg.jpgAyşe binti Hacı İbrahim Vakfı'ndan Nevrokor Kariyesi'ndeki (?) ma-ı cariyeye malik akarın eski mültezimi olan Yorgi Mastoraki'nin uhdesine takarrur ile kat'i ihalesi gereçekleştirildiğine dair Hanya Evkaf Müdürü Arnavudoğlu İbrahim Fevzi imzalı karar.-1915-05-04
ACCEVPR00309.jpg.jpgGazi Yusuf Paşa evkafından olup Hanya'da Gazi Yusuf Paşa caddesindeki olan bir bab dükkanın Muharrem 1313-Zilhicce 1316 dönemine ait 4 senelik icaresi olan 124 kuruş 20 paranın teslim-i sandık kılındığına dair pusula. [28 Ağustos 1320]-1904-09-10
ACCEVPR00591.jpg.jpg
Hanya'ya tabi Malasiro Kariyesi ahalisinden ve Devlet-i Aliye tebasından Aleksandri veled-i Hiristozolo veled-i Ezyakaki Aleksandri mutasarrıf olduğu zeytinliği Yani Veled-i Yorgi Marika Antuananki'ye sattığına dair İlam. [13 Zilhicce 1280]-1864-05-20
ACCEVPR00605.jpg.jpg
Hanya Nahiyesine tabi Akrator Kurrasından Aroni Kariyesi sakinelerinden Elena binti Nikola Nikolaki ile Emine binti Hasan Kinenaki adlı Hanım arasındaki aynı köyde bulunan bir tarlanın satışı ile ilgili ilam. [10 Rebiülevvel 1265]-1849-02-03
ACCEVPR00254.jpg.jpgİtalyalı Angolo Ferlaço'ya icar kılınan arsanın icar bedeli kontratosu harcı olan 18 kuruş 20 parayı Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığına dair mukavelat muharrir vekili imzalı senet. [12 Mart 1314]-1898-03-24
ACCEVPR00349.jpg.jpg
In the presence of the Chania Notary Ioannis G. Kondadaki Zehni Jemali Efedaki, secretary at the directorate of the Chania Muslim Foundations leases to Ioannis G. Stilianakis, owner of a coffe shop, the shop no 5 of the directorate on Aga Jami Street.-1913-09-14
ACCEVPR00321.jpg.jpgMusa Paşa Mahallesi'nde mutasarrıf olduğu bir bab mahzenin 3 aylık icar bedeli olan 98 kuruşun Hanya Maarif Sandığı'ndan alındığına dair senet. [22 Ağustos 1306]-1890-09-03
ACCEVPR00276.jpg.jpg
İcare-i müterakkime defteri. [1316]-1900
ACCEVPR00280.jpg.jpg
Chania, directorate of the Muslim Foundations. Sale through auction--
ACCEVPR00108.jpg.jpg
Müteveffa Hacı İsmailaki Emin Ağa'nın borçları için mülklerinin bir kısmının satılmasına dair Kisamo Kazası Naibi ve Evkaf ve Eytam memuru Hüseyin Nimetullahın arzı ve mülklerin Mustafa üzerine ihale edildiğine dair şehadetname. [5-6 Teşrin-i sani 1304]-1888-01-17; 1888-01-18
1-10 / 370

Discover