1-10 / 15
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVPR00398.jpg.jpg
Apokoron ve Kisamo Kazalarında iltizam olunacak emlaki gösteren defter. [1289-1291]-1873
ACCEVPR00423.jpg.jpg
Merkez Liva İslam Eytam Müdüriyetinden gönderilen emirnameye cevap Yerapetre Kaymakamı tarafından müteveffa Bıçakçı Ahmed'in başkalarında olan mülklerinin Yerapetre tevabiinden olmayıp Menufaça bağlı olduğunun anlaşıldığına dair yazı. [30 Mart 1293]-1877-04-11
ACCEVPR00473.jpg.jpg
Eytam İdaresi altındaki müteveffa Hacı Selim Efendi'nin kerimesi Halime Hanım'ın Hanya, Yusuf Paşa Mahallesi'ndeki yağ mahzeni Teşrin-i Evvel 1290'den itibaren 2 sene müddetle Angonosti Yanakaki'ye icar edildiğine dair mukavelename. [30 Şevval 1291]-1874-11-20
ACCEVPR00383.jpg.jpgHanya'da Ezrakane Kariyesindeki mülkün 1287 senesi Eylülünden itibaren 4 seneliğine Dervişaki Cemali'ye icare verilemesinde dair mukavele seneti [1288]-1872
ACCEVPR00604.jpg.jpgHanya Vilayeti Halepa Kariyesinde sakin Lokaki Mehmed Ağa ibn-i Ali mallarını aynı kariyeden Kasım Bey bin Hamid Bey Efendi'te sattığına dair ilam. [11 Safer 1290]-1873-04-10
ACCEVPR00620.jpg.jpg
Hanya'da sakin Devlet-i Aliye tebasından Manoli Faloyanaki ibn-i Yorgi adlı şahıs Asanasi ibn-i Mihayli Arhondaki adlı kimseden olan alacağı için mülklerinin terhinine dair ilam. [28 Rebiyülahır 1291]-1874-06-14
ACCEVPR00611.jpg.jpg
Hanya Şehri Kisamo Nahiyesi'ne tabi Kefala Kariyesi sakinelerinden Asıme binti Mustafa Argundaki mezkur nahiye Yeni Köy Koru Mahali'nde bulunan müteveffa Zevci Ahmed Kabanalaki'den tevarüs eden emlakinin Mehmed Balıkeri'ye satışına dair ilam. [13 Safer 1291]-1874-04-01
ACCEVPR00305.jpg.jpgKalyoncuzade Abdülaziz Efendi'nin Hanya'da Topaltı'nda Varoş adlı mahaldeki muhtelif mülklerinin kamberaki Ahmed Ağa'ya sattığına dair satış mukavelesi.-1879-12-01
ACCEVPR00354.jpg.jpgAğa Camii Mahallesi'nde malik olduğu haneyi İsmail Bey'e 6 ay için 300 kuruşa icara verdiğine dair İbrahim imzalı tezkere. [1 Teşrin-i Sani 1292]-1876-11-13
ACCEVPR00587.jpg.jpg
Hanya'da sakin Bostolaki Süleyman Ağa Bin El-Hacc Ali'nin sahip olduğu bir hanenin mülkiyetini Kızkardeşi Raziye binti Kaçivolaki Ahmed nam Hatuna devrettiğine dair mahkeme Tasdiki. [12 Recep 1296]-1879-07-02
1-10 / 15
  • 1
  • 2

Discover